HR EN

Grad Koprivnica

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. U skladu s time Grad Koprivnica dužan je radi informiranja javnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima općih akata. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Koprivnica uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Koprivnice.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Grad Koprivnica na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati. To je tzv. Plan normativnih aktivnosti, a koji sadrži i popis akata za koje se planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09.), u daljnjem tekstu: Kodeks. Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.

Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu renta.stefec@koprivnica.hr

Zatvorena savjetovanja

Nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Koprivnice u 2020.godini Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice Nacrt odluke o građevinskom zemljištu u poduzetničkim zonama Dravska i Radnička u Koprivnici Nacrt odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2019./2020 Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice Nacrt odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2019./2020. Nacrt Programa javnih potreba unapređenja kvalitete života građana – izmjena Nacrt Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice Nacrt Programa javnih potreba u sportu Nacrt Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Nacrt Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Nacrt Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2019. Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva u 2019. Nacrt Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice Nacrt Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“ u Koprivnici Nacrt odluke o dopunama Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Koprivnice Nacrt odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Nacrt ODLUKE o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice Nacrt odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada Nacrt odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Koprivnice Nacrt Programa javnih potreba u sportu u Gradu Koprivnici za 2020. godinu Nacrt Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u Gradu Koprivnici za 2020. godinu Nacrt Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2020. godinu Nacrt Programa javnih potreba udruge građana u Gradu Koprivnici za 2020. godinu Nacrt Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Gradu Koprivnici za 2020. godinu Nacrt Programa javnih potreba za unapređenje kvalitete života u Gradu Koprivnici za 2020. godinu Nacrt Programa javnih potreba u kulturi i turizmu za Grad Koprivnicu za 2020. godinu Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2020. godinu Nacrt Programa javnih potreba HGSS na području grada Koprivnice u 2020. godini Nacrt Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2020. godinu Nacrt ODLUKE o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2020. godini Nacrt ODLUKE o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2020. godinu Nacrt ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice Nacrt Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2020. godinu Nacrt ODLUKE o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice; Provedba savjetovanja Nacrt Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2020. godinu Nacrt ODLUKE o korištenju prostora mjesnih odbora na području Grada Koprivnice Nacrt Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019. godinu Nacrt Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019. godinu Nacrt Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2019. godinu Nacrt Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2019. godinu Nacrt Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2019. godinu Nacrt Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu Nacrt Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice Nacrt ODLUKE o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

Cetifikat ISO Cetifikat Energy