HR EN

Grad Koprivnica

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. U skladu s time Grad Koprivnica dužan je radi informiranja javnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima općih akata. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Koprivnica uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Koprivnice.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Grad Koprivnica na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati. To je tzv. Plan normativnih aktivnosti, a koji sadrži i popis akata za koje se planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09.), u daljnjem tekstu: Kodeks. Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.

Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu renata.stefec@koprivnica.hr

Zatvorena savjetovanja

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice Odluka o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici Pravilnik o dopuni Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Koprivnice Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka grada Koprivnice (SECAP) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2021. godini Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 20212022 Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 202 Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine Program o I. izmjeni Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu Program o I. izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021. godinu PROGRAM o I. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice u 2021. godini PROGRAM o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu ODLUKA o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2021. godini PROGRAM o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021. godinu PROGRAM o I. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021. godinu ODLUKA o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. godine PROGRAM o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021. godinu Odluka o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice Program o II. Izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice