HR EN

Grad Koprivnica

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. U skladu s time Grad Koprivnica dužan je radi informiranja javnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima općih akata. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Koprivnica uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Koprivnice.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Grad Koprivnica na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati. To je tzv. Plan normativnih aktivnosti, a koji sadrži i popis akata za koje se planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09.), u daljnjem tekstu: Kodeks. Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.

Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu renata.stefec@koprivnica.hr

Zatvorena savjetovanja

Odluka o uređenju prometa na području Grada Koprivnice Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Tratinčica Koprivnica Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2022. godinu Strategija upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od 2022. do 2028 Strategija razvoja grada Koprivnice do 2030 Plan upravljanja nekretninama u 2022 Odluka o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta u ulici Ivice Hiršla u Koprivnici Odluka o podjeli Osnovne škole Đuro Ester Koprivnica Odluka o određivanju imena novo formiranih ulica na području Grada Koprivnice Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice Prijedlog mreže osnovnih škola na području Grada Koprivnice Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2022. Program o I. izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2022. Program o I. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2022. Program o I. izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2022 Program o I. izmjeni Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2022. Program o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. Program o I. izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2022. Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2022./2023. Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice, polaznike osnovnih škola kojima nije osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2022./2023. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice Odluka o načinu sazivanja, radu i odlučivanju na zboru građana Grada Koprivnice

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice