HR EN

Grad Koprivnica

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Otvorena savjetovanja

Nacrt Pravilnika o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice Nacrt PROGRAMA javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu Nacrt PROGRAMA javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2021. godinu Nacrt PROGRAMA javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2021. godinu Nacrt PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021. godinu Nacrt PROGRAMA javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021. godinu Nacrt PROGRAMA javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021. godinu Nacrt PROGRAMA javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2021. godinu Nacrt PROGRAMA javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021. godinu Nacrt PROGRAMA javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području grada Koprivnice u 2021. godini Nacrt PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu Nacrt PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu Nacrt PROGRAMA o I. izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2020. godinu Nacrt PROGRAMA o II. izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2020. godinu Nacrt ODLUKE o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2020. godini Nacrt PROGRAMA o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020. godinu Nacrt PROGRAMA o dopuni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Koprivnice Nacrt PROGRAMA o III. izmjeni Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2020. godinu Nacrt PROGRAMA o III. Izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020. godinu Nacrt PROGRAMA o II. izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2020. godinu Nacrt PROGRAMA o II. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2020. godinu Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice Nacrt ODLUKE o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2020. godini Nacrt ODLUKE o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2021. godini Nacrt PROGRAMA o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2020. godinu Nacrt PROGRAMA o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2020. godinu Nacrt ODLUKE o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu gradnje, postavljanja, održavanja i korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme u Gradu Koprivnici Nacrt ODLUKE o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Koprivnice Nacrt ODLUKE o dopuni Odluke o gradskim porezima

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. U skladu s time Grad Koprivnica dužan je radi informiranja javnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima općih akata. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Koprivnica uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Koprivnice.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Grad Koprivnica na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati. To je tzv. Plan normativnih aktivnosti, a koji sadrži i popis akata za koje se planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09.), u daljnjem tekstu: Kodeks. Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.

Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu renta.stefec@koprivnica.hr

Zatvorena savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2020. godini Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2020. godini Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice Izvješće o provedenom savjetovanju ODLUKE o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom Izvješće o provedenom savjetovanju ODLUKE o izmjenama Odluke o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na području Grada Koprivnice Izvješće o provedenom savjetovanju ODLUKE o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2020./2021. Izvješće o provedenom savjetovanju ODLUKE o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2020./2021. Izvješće o provedenom savjetovanju PROGRAMA o izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2020. godinu Izvješće o provedenom savjetovanju PROGRAMA o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2020. godinu Izvješće o provedenom savjetovanju PROGRAMA o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020. godinu Izvješće o provedenom savjetovanju PROGRAMA o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2020. godinu Izvješće o provedenom savjetovanju PROGRAMA o izmjeni Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2020. godinu Izvješće o provedenom savjetovanju PROGRAMA o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020. godinu Izvješće o provedenom savjetovanju PRIJEDLOGA MREŽE osnovnih škola na području Grada Koprivnice Izvješće o provedenom savjetovanju ODLUKE o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice Izvješće o provedenom savjetovanju ODLUKE o dopuni odluke o oslobadjanju placanja komunalne naknade Izvješće o provedenom savjetovanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) grada Koprivnice Izvješće o provedenom savjetovanju ODLUKE o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice Izvješće o provedenom savjetovanju prikupljanje mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Koprivnice

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy