HR EN

Grad Koprivnica

Stipendije

Grad Koprivnica stipendira redovne studente s područja Grada Koprivnice na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Koprivnice i to u neprekinutom trajanju od najmanje dvije godine.

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice temeljem Odluke gradonačelnika Grada Koprivnice o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Koprivnice za tekuću akademsku godinu, raspisuje Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Koprivnice. Javni natječaj se objavljuje u lokalnom tisku i na web stranici Grada Koprivnice i otvoren je mjesec dana.

Iznimno od odredbi Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice gradonačelnik može odobriti studentske stipendije Grada Koprivnice i to:

  • polaznicima redovnog preddiplomskog i diplomskog studija u Koprivnici,
  • polaznicima redovnog poslijediplomskog sveučilišnog i specijalističkog studija koji kao redovni studenti upisuju poslijediplomski studij odmah po završetku diplomskog studija pod uvjetom da u vrijeme upisa nisu u radnom odnosu.

Visina stipendija za studente s prebivalištem na području grada Koprivnice iznosi:

-80,00 EUR mjesečno za redovne polaznike integriranog, preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija koji se školuju u Republici Hrvatskoj,

-160,00 EUR mjesečno za redovne polaznike integriranog, preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija koji se školuju izvan Republike Hrvatske,

-120,00 EUR mjesečno za redovne polaznike integriranog, preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija koji se školuju u Republici Hrvatskoj, a imaju utvrđeni invaliditet veći od 50%,

-240,00 EUR mjesečno za redovne polaznike integriranog, preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija koji se školu izvan Republike Hrvatske, a imaju utvrđeni invaliditet veći od 50% i

-120,00 EUR mjesečno za redovne polaznike integriranog, preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija koji se školuju u Republici Hrvatskoj za deficitarna zanimanja.

Odlukom gradonačelnika će se utvrditi deficitarna zanimanja za svaku akademsku godinu, rukovodeći se relevantnim podacima mjerodavnih službi.

Iznos stipendije isplaćuje se na žiro-račun korisnika do desetog u mjesecu za prethodni mjesec. Isplata stipendije vrši se u dvanaest jednakim mjesečnih rata.

Pravo na isplatu stipendije korisnik ostvaruje i u godini koja slijedi iza zadnjeg završenog semestra uz uvjet da je zadržao status redovnog studenta.

Nakon odobrenja stipendije, korisnik stipendije i Grad Koprivnica zaključuju ugovor o stipendiranju.

Korisniku studentske stipendije koji imaju zaključen ugovor o stipendiranju, omogućit će se nastavak stipendiranja na integriranom preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju ukoliko upravnom tijelu nadležnom za društvene djelatnosti, dostavi potvrdu o upisu :

  • u narednu godinu studija (najkasnije do 31. listopada tekuće godine) ili
  • u zimski semestar obrazovanja (najkasnije do 31. listopada tekuće godine) ili
  • u ljetni semestar obrazovanja (najkasnije do 15. ožujka tekuće godine).

Ukoliko Korisnik stipendije ne upiše narednu godinu studija gubi pravo na isplatu studentske stipendije Grada Koprivnice i to do završetka integriranog, preddiplomskog odnosno diplomskog studija.

Ukoliko korisnik stipendije koji je izgubio pravo na isplatu studentske stipendije Grada Koprivnice, završi preddiplomski studij kao redovni student u akademskoj godini u kojoj je upisao zadnju godinu studija ili u roku od jedne godine od završetka zadnjeg semestra studija, te kao redovni student upiše diplomski studij ima pravo na nastavak isplate studentske stipendije na diplomskom studiju.

Ukoliko korisnik stipendije dostavi potvrdu o upisu nakon navedenog roka ima pravo na isplatu stipendije od dana dostave potvrde o redovnom upisu u narednu godinu studija, odnosno naredni semestar.

Iznimno, korisnik stipendije koji zbog opravdanog razloga dva puta uzastopce upiše istu godinu studija, a sljedeće akademske godine dostavi potvrdu o upisu u višu godinu studija ima pravo na isplatu stipendije za tu akademsku godinu.

Pod pojmom „opravdani razlog“ podrazumijeva se bolest korisnika stipendije, teška bolest užeg člana obitelji, smrt užeg člana obitelji (mama, tata, brat, sestra), teško narušena ekonomska situacija i ostali nenavedeni opravdani razlozi. Ostali opravdani razlozi utvrđuju se temeljem diskrecijske ocjene Povjerenstva za stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice, a na prijedlog pročelnika upravnog tijela Grada Koprivnice nadležnog za društvene djelatnosti.

Korisnik stipendije koji završi studij kao redovni student u akademskoj godini u kojoj je upisao zadnju godinu studija ili u roku od jedne godine od završenog zadnjeg semestra studija, oslobađa se u potpunosti od obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije.

Korisnik stipendije koji završi studij kao redovni student u roku od dvije godine od završetka zadnjeg semestra studija, dužan je vratiti 50% od ukupno primljenog iznosa stipendije uvećanog za kamatu po stopi od 6% godišnje.

Korisnik stipendije koji ne završi studij, prekine studij, koji završi studij u roku duljem od dvije godine od završetka zadnjeg semestra studija, koji sam zatraži vraćanje primljenog iznosa stipendije ili koji tijekom studiranja izgubi status redovnog studenta te završi studij kao izvanredni student, dužan je vratiti ukupno primljeni iznos stipendije uvećan za kamatu po stopi od 6% godišnje.

Korisnik stipendije koji je dužan u cijelosti ili djelomično vratiti stipendiju Grada Koprivnice započinje odmah s otplatom, a najkasnije u roku od jedne godine od datuma stjecanja diplome, gubitka statusa redovnog studenta.

Ukupan dug se sastoji od iznosa primljene stipendije i utvrđenih kamata. Kamata se računa od datuma isplate svake pojedine rate stipendije do datuma obračuna duga (datum kada je utvrđeno da se stipendija mora vraćati).

Zaduženi student koji ne može vratiti dug u cijelom iznosu zaključuje s Gradom Koprivnica Sporazum o podmirenju duga kojim se utvrđuju uvjeti, način otplate, otplatne rate i početak otplate duga. Nakon potpisa Sporazuma o podmirenju duga kamata se više ne obračunava.

Zaduženom studentu koji s Gradom Koprivnica zaključi Sporazum o podmirenju duga može se odobriti obročna otplata duga za razdoblje do 60 mjesečnih obroka.

Povrat stipendije Grada Koprivnice osigurava se zadužnicom.

U slučaju trajnog gubitka radne sposobnosti korisnika stipendije Grada Koprivnice ili u slučaju njegove smrti primljeni iznos stipendije se otpisuju.

Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice