HR EN

Grad Koprivnica

Gradsko vijeće Grada Koprivnice

Djelokrug rada

Gradsko vijeće u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, u okviru samoupravnog djelokruga Grada Koprivnice, donosi:

 1. Statut Grada Koprivnice,
 2. Poslovnik o radu Gradskog vijeća,
 3. Proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 4. Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
 5. Odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Koprivnice kao što su:
  • odluka o porezima, naknadama i doprinosima,
  • odluka o zaduživanju Grada Koprivnice,
  • odluka o davanju suglasnost na zaduživanje i davanje jamstva za ispunjenje obaveza, pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Koprivnice, izvanproračunskim korisnicima i ustanovama kojima je Grad Koprivnica osnivač, u iznosu većem od 10.000.000 (deset milijuna) kuna,
  • odluka o pristupanju udruženjima lokalnih jedinica te uspostavi suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave,
  • odluka o raspisivanju lokalnog referenduma,
  • odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada,
  • odluka o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama ustanova te trgovačkih društva za obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Koprivnicu,
  • druge odluke i opće akte iz svoje nadležnosti,
 6. Odluke o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Koprivnice čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina (odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od jedan milijun kuna).

Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na statute ustanova kojima je Grad Koprivnica osnivač, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju ustanove nije drugačije propisano te razmatra izvješća o radu ustanova i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Koprivnice i drugih pravnih osoba u područjima iz svoje nadležnosti.

Gradsko vijeće obavlja izbor, imenovanje i razrješenje:

 • predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
 • predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća,
 • drugih osoba i predstavnika Gradskog vijeća u drugim tijelima, sukladno posebnom zakonu, ovom Statutu i odlukama Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu s posebnim zakonima i ovim Statutom.

Javnost rada Gradskog vijeća

Rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se:

 • javnim održavanjem sjednica,
 • objavljivanjem općih i pojedinačnih akata u službenom glasilu Grada Koprivnice i na web stranici Grada Koprivnice,
 • javnim informiranjem posredstvom medija,
 • održavanjem konferencija za novinare i na drugi odgovarajući način.

Prisustvovanje na sjednicama Gradskog vijeća

Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Koprivnice. Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će nazočiti sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća, odnosno radnog tijela, može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice