HR EN

Grad Koprivnica

eNekretnine

Učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama kao preduvjet podrazumijeva poznavanje vrijednosti tih nekretnina. Procjenjivanje vrijednosti nekretnina koristi se u prometu nekretnina, za utvrđivanje vrijednosti objekta zaloga, porezne osnovice, osiguranja imovine, razvrgnuća suvlasničkih zajednica, pitanja ulaganja i povećanja vrijednosti nekretnina, pitanja opterećenja i umanjenja vrijednosti nekretnine, u investicijskim planovima, prilikom provođenja postupka uređenja građevinskog zemljišta, urbane komasacije, izvlaštenja i drugih poslova glede zemljišne čestice. Uređeno pitanje procjena vrijednosti nekretnina podrazumijeva propisivanje tko je ovlašten izraditi procjenu, temeljem kojih metoda ili postupaka i sa kojim podacima. Normiranjem pravila o procjenama znatno se utječe na pravnu sigurnost građana i investitora, a što doprinosi napretku društva u cjelini.

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15) koji je na snazi od 25.07.2015. godine. Procjenu vrijednosti nekretnina mogu vršiti samo ovlaštene osobe putem tri metode i sedam postupaka. Zakon propisuje i način na koji se prikupljaju podaci koje procjenitelji dobiju primjenjujući propisanu metodologiju, te potom evaluiraju i dalje koriste.

Od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja izrađena je prva faza Informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine za područje cijele Republike Hrvatske.. Sadržaj, ustroj, vođenje i održavanje eNekretnina te izdavanje i korištenje podataka iz istog propisani su Pravilnikom o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“ broj 114/15).

Sastavni dijelovi eNekretnina su Zbirka kupoprodajnih cijena i Plan približnih vrijednosti. Zbirka kupoprodajnih cijena sadrži podatke o realiziranom naplatnom prometu nekretnina (kupoprodaja, najam, zakup, pravo građenja i služnost) na području Grada Koprivnice i pripadne ugovore u elektroničkom obliku koji se putem automatske razmjene podataka preuzimaju od Porezne uprave. Preuzeti podaci dopunjuju se i po potrebi ispravljaju postupkom evaluacije koji podrazumijeva identifikaciju nekretnine; dopunu podacima iz prostornih planova (namjena, koeficijent izgrađenosti, katnost i sl.); provjeru, ispravke i/ili dopunu podataka o nekretnini uvidom u ugovor (npr. stan s parkirnim mjestom, spremištem i dr.); uvidom u evidenciji akata za gradnju; po potrebi obavljanja očevida i dr.

Plan približnih vrijednosti je kartografski prikaz cjenovnih blokova na području Grada Koprivnice, a koji se formiraju temeljem približnih vrijednosti zemljišta. Ovlašteni službenici na zahtjev ovlaštenih procjenitelja izdaju za potrebe izrade procjene vrijednosti nekretnina izvadak iz Zbirke kupoprodajnih cijena. O zaprimljenim zahtjevima i izdanim izvacima vodi se evidencija, a za zahtjev i po izdanom izvatku plaća se upravna pristojba.

Podatke u bazi analizira i procjenjuje Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina na području Grada Koprivnice osnovano 23.09.2015. koje temeljem prikupljenih podataka kreira cjenovne blokove i izrađuje godišnje izvješće o tržištu nekretnina na svom području koje se javno objavljuje. Tržišna vrijednost dobiva na važnosti kad se radi o imovini JLP(R)S. Naime JLP(R)S svojom imovinom raspolažu prema tržišnoj vrijednosti, a utvrđeni iznos odlučna je činjenica radi određivanja hoće li političku odluku donijeti izvršno, odnosno predstavničko tijelo.

Izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena izdaje se na zahtjev procjenitelja, a za potrebe izrade procjene vrijednosti nekretnine, odnosno procjembenog elaborata te se za izdavanje istog plaća upravna pristojba koja mora biti naplaćena prije izdavanja. Na izvatku se mogu nalaziti podaci za najviše 12 nekretnina iste vrste.

Do uspostave pune funkcionalnosti eNekretnina zahtjevi za izdavanjem izvatka zaprimaju se pisanim putem.

Indeksni nizovi

Sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), Upravni odjel za prostorno uređenje, Grada Koprivnice, izradio je i dobio suglasnost Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina Grada Koprivnice na Indeksne nizove kupoprodajnih cijena nekretnina od 2018. do 2023. godine za područje Grada Koprivnice

Indeksni nizovi obuhvaćaju podatke cjelokupnog područja Grada Koprivnice (koja čine naselja Koprivnica, Kunovec Breg, Reka, Jagnjedovec, Starigrad, Draganovec, Bakovčica, Štaglinec i Herešin).

Indeksni nizovi kupoprodajnih cijena nekretnina od 2018. do 2023. godine za područje grada Koprivnice


Službenici za rad u eNekretninama (informacijskom sustavu tržišta nekretnina) za područje Grada Koprivnice:

Zdenka Timarac

referentica za prostorno uređenje

Tel: 048 654 852
Email: zdenka.timarac@koprivnica.hr


Jasna Markušić

pročelnica UO za prostorno uređenje

Tel: 048 279 558
Email: jasna.markusic@koprivnica.hr


Đenis Sambol

voditeljica Odsjeka za upravljanje nekretninama

Tel: 048 279 547
Email: dzenis.sambol@koprivnica.hr


Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice