HR EN

Grad Koprivnica

Civilna zaštita

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite.

Mjere civilne zaštite: uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, prva pomoć, KBRN zaštita, asanacija (humana, animalna, asanacija terena), zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla te zaštita bilja i namirnica biljnog porijekla.

Znak civilne zaštite Republike Hrvatske je međunarodni znak civilne zaštite.

Grad Koprivnica obavezan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Grada Koprivnice provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

 • Stožer civilne zaštite Grada Koprivnice,
 • Vatrogasna zajednica Grada Koprivnice,
 • Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice,
 • Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica,
 • HGSS – Stanica Koprivnica,
 • povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici,
 • koordinatori na lokaciji,
 • pravne osobe u sustavu civilne zaštite,
 • udruge

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite Grada Koprivnice osnovan je Odlukom gradonačelnika o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Koprivnice (KLASA: 080-01/21-01/0007, URBROJ: 2137/01-03/2-21-19, od 14. lipnja 2021. godine).

Stožer civilne zaštite Grada Koprivnice sastoji se od načelnice Stožera, zamjenika načelnice Stožera i 12 članova:

 1. Ksenija Ostriž, zamjenica gradonačelnika, načelnica Stožera civilne zaštite
 2. Dario Jembrek, pročelnik Službe ureda gradonačelnika Grada Koprivnice,  zamjenik načelnice Stožera civilne zaštite
 3. Davor Kovačev, uime Policijske postaje Koprivnica, član,
 4. Miroslav Blažotić, voditelj Službe ureda za civilnu zaštitu, član,
 5. Jasminka Jakupec,  zapovjednica Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice,  član,
 6. Mato Devčić, ravnatelj Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, član
 7. Željko Cvrtila, predstavnik Vatrogasne zajednice grada Koprivnice, član
 8. Adela Sočev, ravnateljica Gradskog društva Crvenog Križa Koprivnica,  članica,
 9. Ljiljana Šoštarić, glavna sestra Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko križevačke županije,  članica,
 10. Draženka Vadla, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko križevačke županije, članica,
 11. Robert Šarec, tajnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Koprivnica,   član,
 12. Nedeljko Potroško, direktor tvrtke „Koming“ d.o.o.,  član,
 13. Zdravko Petras, direktor tvrtke „Koprivničke vode“ d.o.o. ,  član,
 14. Nataša Tetec, predsjednica uprave GKP „Komunalac“ d.o.o.,  članica

Sustav civilne zaštite temelji se na principu supsidijarnosti i solidarnosti, što znači da akcija počinje tamo gdje je nesreća nastala pa je znatna odgovornost na čelnicima jedinica lokalne samouprave. Oni moraju prepoznati prijetnje i rizike za svoju zajednicu te razvijati kapacitete za odgovor i aktivirati ih kad je to potrebno.

Temeljni princip sustava CZ je da svaka operativna snaga sustava CZ samostalno provodi sve obveze propisane Zakonom o sustavu CZ i drugim posebnim propisima, razvija, osposobljava i koristi vlastite operativne kapacitete i usklađuje operativno djelovanje s drugim sudionicima u cjelovitom sustavu. Stoga koordinacija između različitih tijela uključenih u sustav CZ mora biti pravovremena, sveobuhvatna i djelotvorna.

Kako bi mogli provoditi potrebne mjere i aktivnosti u okviru sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama članovi stožera CZ Grada Koprivnice završili su osposobljavanje sukladno propisanim programima osposobljavanja.

OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva.
Na području Grada Koprivnice djeluje Vatrogasna zajednica Grada Koprivnice.

U Vatrogasnu zajednicu Grada Koprivnice uključena je Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice te dobrovoljna vatrogasna društva: Koprivnica, Bakovčica, Draganovec, Jagnjedovec, Reka, Starigrad, Herešin i Štaglinec te industrijska dobrovoljna vatrogasna društva: IDVD Željezničar, IDVD Bilokalnik i IDVD Podravka.

OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Uloga Crvenog križa u sustavu Zaštite i spašavanja podrazumijeva sljedeće poslove:

 • Organizacija prihvata i smještaj stradalih,
 • Psihosocijalna pomoć i podrška stradalima,
 • Služba traženja – obnavljane obiteljskih veza (evidencija i ured za informiranje) – sukladno posebnim zadaćama i ovlastima Službe traženja kao dijela međunarodne mreže, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza i sukladno Pravilniku o službi traženja HCK,
 • Prva pomoć kao nadopuna stručnim medicinskim ekipama,
 • Prijem i raspodjela humanitarne pomoći,
 • Osiguranje pitke vode.

U slučaju velikih incidenata i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti, educirani interventni timovi i raspoloživa oprema se mobiliziraju iz drugih  društava i nacionalnog društva Hrvatskog Crvenog križa i šalju u pomoć na pogođeno područje.

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, osnovni ciljevi društva je ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama.

Stupanjem na snagu  Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15) definirano je da je Crveni križ operativna snaga u zaštiti i spašavanju, a uloga Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica je i priprema i obučavanje ekipa, odnosno interventnog tima, te volontera i građana, za slučaj izvanrednih situacija

OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

HGSS Stanica Koprivnica javna je služba u podruju javnih potreba koje su obveza jedinica lokalne i regionalne uprave, temeljem članka 19. Zakona o jedinicama lokalne uprave i regionalne samouprave. Radi se o javnoj potrebi, a koja je preduvjet gospodarstva i turizma jer je sigurnost i zaštita strateški preduvjet bez koje je i nemoguće koristiti prostore koji su nedostupni drugim javnim službama. Djeluje u području komunalnog gospodarstva, produžena je ruka hitne medicinske pomoći i preduvjet dostupnosti primarne zdravstvene zaštite i na područjima koja su nedostupna medicinskim ustanovama i redovitim službama. Gorska služba spašavanja, javna je služba i resurs traganja i spašavanja u području prometa: cestovnog, pomorskog i zračnog. Stanica Hrvatske gorske službe spašavanja djeluje u području kulture (zaštićeni dijelovi prirode), zatim fizičke i tehničke kulture (javni servis bez kojeg je nemoguće razvijati fizičku kulturu i rekreaciju i servis je svih oblika športa na prostorima izvan gradova i na otvorenom prostoru).  Posebno je nezamjenjiv za slučajeve elementarnih nepogoda i većih nesreća i kao takav nezamjenjivi dio protupožarne i civilne zaštite. HGSS Stanica Koprivnica obavlja i sve druge poslove u području javnih i osobnih potreba građana u našem gradu među kojima je posebno važno istaći permanentnu edukaciju građana i ugroženih populacija, kao i neposredno preventivno djelovanje na prostorima koja su nedostupna drugim javnim službama i institucijama, a koja su uz ljudski, osnovni resurs svake jedinice lokalne ili regionalne uprave i samouprave.

POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI

Odlukom gradonačelnika Grada Koprivnice o povjerenicima civilne zaštite Grada Koprivnice i njihovim zamjenicima (KLASA: 810-01/19-01/0001, URBROJ: 2137/01-03/8-19-2, od 7. siječnja 2019. godine), za područje Grada Koprivnice imenovano je 52 povjerenika civilne zaštite i 52 zamjenika povjerenika civilne zaštite po mjesnim odborima.

KOORDINATORI NA LOKACIJI

Odlukom načelnice Stožera civilne zaštite o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Koprivnice (KLASA: 810-01/20-01/0012, URBROJ: 2137/01-03/2-21-3, od 1. listopada 2021. godine) te Odlukom o izmjenama Odluke o imenovanju koordinatora na lokaciji (KLASA: 810-01/20-01/0012, URBROJ: 2137-1-03-02/4-22-5, od 8. lipnja 2022. godine), imenovani su koordinatori na lokaciji koji će u slučaju velike nesreće i katastrofe koordinirati aktivnostima operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu intervencije na području Grada Koprivnice.

Na temelju članka 35. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18 i 31/20), a sukladno odredbama Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu („Glasnik Grada Koprivnice“, broj 7/21), načelnica Stožera civilne zaštite Grada Koprivnice donijela je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Koprivnice (KLASA: 810-01/20-01/0012, URBROJ: 2137-1-03-02/3-23-6, od 19. rujna 2023. i KLASA: 810-01/20-01/0012, URBROJ: 2137-1-03-02/3-23-7, od 19. listopada 2023.)

PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Koprivnice (KLASA: 810-01/18-01/0001, URBROJ: 2137/01-03/8-18-35, od 11. rujna 2018. godine), određene su sljedeće pravne osobe s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća:

 • Koming d.o.o., Pavelinska 38, Koprivnica,
 • Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica,
 • Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15A, Koprivnica,
 • Koprivnica plin – distribucija plina d.o.o., Mosna ulica 15A, Koprivnica,
 • Zajednica tehničke kulture, Trg mladosti 1A, Koprivnica,
 • Hrvatsko Planinarsko društvo „Bilo“ Koprivnica, Augusta Šenoe 1, Koprivnica.

UDRUGE

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i planu djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.

Dan civilne zaštite Republike Hrvatske obilježava se 1. ožujka

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice