Važni dokumenti


Grad Koprivnica

 • Statut Grada Koprivnice; GGK 3/13.1/18.
 • Strategiju razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020. možete vidjeti ovdje.

Gradsko vijeće

 • Plan rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 11/18.
 • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Koprivnice; GGK 3/18.
 • Odluka o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Grada Koprivnice; GGK 2/10.
 • Odluka o javnim priznanjima Grada Koprivnice; GGK 2/10., GGK 3/10, GGK 1/13.
 • Odluka o visini naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i Predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici; GGK 5/11., 3/15.
 • Odluka o naknadi za rad Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Koprivnica; GGK 1/10., GGK 2/15.
 • Odluka o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika;GGK 5/09., GGK 1/12., GGK 2/15.
 • Odluka o osnivanju Odbora za obitelj i mlade; GGK 1/03.
 • Odluka o proglašenju svečane pjesme Grada Koprivnice; GGK 10/02.
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice; GGK 3/14.
 • Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Koprivnicu; GGK 3/11.
 • Odluka o osnivanju Odbora za branitelje, GGK 4/14., GGK 2/15.
 • Odluka  o izmjeni Odluke o određivanju  uvjeta za kandidate za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) ili dionice; GGK 1/12.,   GGK 1/15.
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za 2018. godinu; GGK 1/18., GGK 11/18.
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za 2019. godinu; GGK 11/18.

Gradonačelnik

Gradska uprava

 • Odluka o osnivanju službeničkog suda Grada Koprivnice; GGK 4/08.
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice; GGK 4/17
 • Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva; GGK 2/16.
 • Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice; GGK 2/10; 5/15.

Cjenici komunalnih usluga

Dimnjačarska služba

Energija

 • Pravilnik za  provedbu programa Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Koprivnice; GGK 3/14.
 • Komunikacijska strategija za podizanje svijesti javnosti o uštedama energije u Gradu Koprivnici; GGK 4/11.
 • Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana održivog energetskog razvitka (SEAP); Akcijski Plan; GGK 4/11.

Financije

 • Proračun Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu; GGK 5/19.
 • Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.; GGK 5/19.
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Koprivice za 2018. godinu; GGK 7/18.
 • Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01. do 30.06.2018.; GGK 7/18.
 • Proračun Grada Koprivnice za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu; GGK 4/17., 6/18.,  GGK 11/18.
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu; GGK 6/18.
 • Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2017.; GGK 6/18.
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu; GGK 4/17
 • Proračun Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu, GGK 6/16., 1/17.3/17.
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2018. godini; GGK 6/18.
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizacije funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2018. godinu; GGK 6/18.
 • Pravilnik o kriterijima za dodjelu jednokratnih financijski i nefinancijskih donacija fizičkim osobama; GGK 6/15.
 • Pravilnik  o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice; GGK 3/15.,  3/16.
 • Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja javnog poziva; GGK 3/16.1/18.
 • Odluka o sustavu glavne knjige riznice Grada Koprivnice, te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice; GGK  6/14.6/16.
 • Odluka o kapitalnim projektima koji se financiraju kreditnim sredstvima; GGK 6/12., 7/12.

Gradnja – komunalnih vodnih građevina

 • Odluka o ulaganju izgrađenih komunalnih vodnih građevina u temeljni kapital javnog isporučitelja vodne usluge KOPRIVNIČKIH VODA d.o.o. Koprivnica; GGK 4/14.; GGK 2/15.
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine; GGK 2/13., 1/14., 2/14.
 • Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Koprivnice; GGK 11/18.

Gradovi prijatelji

  • Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice (Republika Hrvatska) i Grada Heviza (Mađarska); GGK 4/16.
  • Sporazum o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice i Opštine Arilje; GGK 5/14.
  • Sporazum o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice i Općine Čapljina; GGK 5/14.
  • Zaključak o prihvaćanju Globalnog sporazuma gradova o zaštiti klime “Globalnog klimatskog pakta iz Meksiko Cityja”; GGK 7/10.
  • Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice (Republika Hrvatska) i Občine Domžale (Republika Slovenija); GGK 3/10.
  • Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice (Republika Hrvatska) i Opštine Nikšić (Crna Gora); GGK 1/10.
  • Sporazum o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice i Opštine Nikšić; GGK 1/10.
  • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih veza između Grada Koprivnice i Grada Kaposvára (GGK 5/1995); GGK 5/1995.
  • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu Grada Koprivnice i Grada Poreča; GGK 3/04.

Groblja

Javne površine

   • Odluka o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Koprivnice; GGK 1/12.

Komunalna infrastruktura

   • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2018. godinu; GGK 5/19.
   • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu; GGK 5/19.
   • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.
   • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu, GGK 10/18.; GGK 5/19.
   • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu; GGK 4/176/18.11/18.
   • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2018. godinu; GGK 4/176/18.,  11/18.
   • Odluka o ulaganju izgrađene plinske mreže u temeljni kapital Gradskog komunalnog poduzeća “Komunalac” d.o.o. Koprivnica; GGK 4/14.6/14.

Komunalna naknada i komunalni doprinos

   • Odluka o komunalnoj naknadi;  GGK 10/18., GGK 10A/18., 3/19.
   • Odluka o određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade na području Grada Koprivnice ;GGK 8/09.; GGK 10/18.
   • Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice; GGK 10/18.6/19.

Komunalno gospodarstvo

   • Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom; GGK 9/18.
   • Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice; GGK  7/14., GGK 2/16.
   • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice; GGK 3/19.
   • Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području Grada Koprivnice; GGK 3/12. , 1/17.
   • Odluka o komunalnom redu GGK 6/19.
   • Odluka o dozvoljenom prekoračenju naviše dopuštene razine buke na području Grada Koprivnice, GGK 4/11.
   • Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Koprivnici; GGK 5/04., 1/08.
   • Odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla ;GGK 2/03., 1/08.
   • Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelnika za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika (Akcijski plan za održivu energiju); GGK 4/10.

Kultura

   • Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.
   • Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2018. godine; GGK 4/176/18.11/18.
   • Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice; GGK  3/17.

Mjesna samouprava

   • Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice; GGK 9/18.
   • Odluka o područjima i granicama mjesnih odbora na području Grada Koprivnice; GGK 3/10., 4/14.,  6/15.
   • Odluka o prostorima u vlasništvu Grada Koprivnice koje koristi mjesna samouprava, GGK 2/14.
   • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice; GGK 1/14.3/18.9/18.
   • Odluka o razdvajanju dijela naselja Koprivnica i dijela naselja Starigrad i osnivanje novog naselja pod nazivom Draganovec ; 19.2.1995.
   • Odluka o promjeni granica naselja na području Grada Koprivnice ; GGK 2/03.

Nabava

 • Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave; GGK 4/18.; GGK 10/18.

Nekretnine

 • Odluka o rješavanju stvarnih prava na građevnoj čestici s izgrađenim postojećim višestambenim zgradama i garažama: GGK 3/15.,  10/18.
 • Odluka o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ u Koprivnici: GGK 5/19.
 • Odluka o određivanju prinudnog upravitelja; GGK 11/18.
 • Odluka o donošenju Plana  upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 11/18.
 • Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice; GGK 3/16.1/17.,  2/17.
 • Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od 2016. do 2020.; GGK 2/16.
 • Odluka o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2019. godini;  GGK 11/18.
 • Odluka o utvrđivanju međa i drugih granica te novom razgraničenju u postupku evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica; GGK  7/14.

Odvodnja

   • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice; GGK 4/12., GGK 2/16.

Osnovno školstvo

   • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2019./2020.; GGK 6/19.
   • Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2019./2020.; GGK 6/19.
   • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 5/19.
   • Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.
   • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.
   • Izmjene Prijedloga mreže Osnovnih škola na području Grada Koprivnice; GGK 10/18.

Poduzetništvo

   • Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice, GGK  6/19.
   • Program olakšica investitorima u poduzetničkim zonama DRAVSKA i RADNIČKA; GGK 6/19.
   • Odluka o građevinskom zemljištu u poduzetničkim zonama Dravska i Radnička u Koprivnici; GGK 6/19.
   • Odluka o formiranju poduzetničkih zona u Gradu Koprivnici; GGK 5/15.
   • Program razvoja poduzetničkih zona; GGK 1/03.

Poljoprivreda

Porezi

   • Odluka o gradskim porezima, GGK 1/17.

Poslovni prostori

   • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice; GGK 3/12.3/18.

Predškolski odgoj

   • Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.
   • Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice; GGK 10/18.
   • Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2018. godinu; GGK 4/176/18.11/18.
   • Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice; GGK 2/15.4/16.1/17.
   • Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice; GGK 2/15.4/16.5/19.
   • Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu novorođenog djeteta ; GGK 2/10.4/16.
   • Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Koprivnice; GGK 4/14.7/14.
   • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica; GGK 1/13. , 1/14.4/16.

Promet i održiva mobilnost

Prostorno uređenje

   • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja “Pri Sv. Magdaleni I”, GGK 1/17.; GGK 10/18.
   • Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice; GGK 4/06, 5/12,  GGK 5/15. (pročišćeni tekst), 1/17.3/17.
   • Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Koprivnice ; GGK 4/08.7/14. 1/15. (pročišćeni tekst), 1/17.3/17.
   • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja “Zagorska” u Koprivnici; GGK 3/13.
   • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja «Zona centralnih funkcija» u Koprivnici; GGK 3/11., 1/17.10/18.
   • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja “Cvjetna” u Koprivnici; GGK 3/11.; GGK 5/19.
   • Odluka o stavljanju izvan snage izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana «Centar» u Koprivnici u dijelu koji se odnosi na Trg mladosti; GGK 2/07.
   • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja “Lenišće-zona B-5” u Koprivnici; 4/04, 3/07, GGK 5/15. (pročišćeni tekst)
   • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja «Lenišće – zona istok» u Koprivnici; GGK 3/07., GGK , 5/15., GGK 6/15. – pročišćeni tekst
   • Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja “Lenišće – zona Jug” u Koprivnici; GGK 2/05.
   • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja centralog gradskog područja Dubovec u Koprivnici ; 02.03.2000.; GGK 2/05.; GGK 2/11.
   • Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja “Zona A-11” Koprivnica; GGK 4/04.,  5/15., GGK 6/15. – pročišćeni tekst
   • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene gradske četvrti pri sv. Magdaleni u Koprivnici ; 22.10.1999., GGK 4/04.

Revizija

   • Odluka o ustrojavanju Jedinice za unutarnju reviziju; GGK 1/11.

Socijalna skrb i zdravstvo

   • Program javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.
   • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2019. godinu, GGK 10/18.; GGK 5/19.
   • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2018. godinu, GGK 4/171/18.
   • Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine, GGK 3/16.
   • Odluka o zdravom gradu ;GGK 3/96., 4/06., 5/09.
   • Odluka o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice; GGK4/12., GGK 3/13., 3/14.5/15.1/16.-(pročišćeni tekst), 4/16.4/18.,  11/18.
   • Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Grada Koprivnice ; GGK 3/17.
   • Odluka o visini socijalne osnovice Grada Koprivnice

Sport

   • Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.
   • Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2018. godinu; GGK 4/176/18.11/18.
   • Pravilnik o dodjeli nagrade Grada Koprivnice za sportaše koji su postigli značajne rezultate na natjecanjima; GGK 4/04.
   • Odluka o preuzimanju tražbina po osnovi poreza i drugih javnih davanja koje Ministarstvo financija ima prema Rukometnom klubu “Podravka” na Grad Koprivnica i o ulaganju tih tražbina kao prava u postupku obaveznog preoblikovanja; GGK 2/13.
   • Odluka o sudjelovanju Grada Koprivnice u obveznom preoblikovanju Rukometnog kluba “PODRAVKA” ulaganjem u novcu u temeljni kapital sportskog dioničkog društva i preuzimanjem dionica; GGK 2/13.

Stanovi

   • Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice; GGK 7/10.
   • Odluka o uvjetima za davanje stanova u najam osobama koje su od posebnog interesa za Grad Koprivnicu; GGK 7/10.
   • Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Koprivnice, GGK 5/16.

Strateški dokumenti

Studenti

   • Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice; GGK 3/15.1/17.6/18.; 6/19.
   • Odluka o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.; GGK 6/18.9/18.

Suradnja

   • Povelja o suradnji Grada Koprivnice i nevladinog, neprofitnog sektora; 23.10.2008., GGK 6/09.
   • Zaključak o prihvaćanju inicijative za uspostavljanje suradnje između Grada Koprivnice i Grada Brodnice iz Poljske; GGK 5/03.

Šumarstvo

 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu; GGK 5/19.

Trgovačka društva i Agencije

   • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 10/18.
   • Odluka o spajanju  (sjedinjenju) poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 7/18.
   • Odluka o podjeli poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 7/18.
   • Oduka o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 7/18.
   • Odluka o prestanku Društva mediauni d.o.o.; GGK 2/15.
   • Odluka o osnivanju trgovačkog društva Centar za inovacije u hrani – INNOTECH, društvo s ograničenom odgovornošću za istraživanje i razvoj; GGK 2/15.
   • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. za izmjenu roka vraćanja dugoročnog kredita bro 5110159935; GGK 3/14.7/18.
   • Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i prezimanju između KOMUNALAC d.o.o.  i KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.; GGK 6/16.
   • Odluka o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.; GGK 6/16.
   • Odluka o pripajanju trgovačkih društava KOPRIVNICA SPORT d.o.o., Koprivničke ceste d.o.o. i TRG d.o.o., trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. ; GGK 2/14.
   • Odluka o kupnji i preuzimanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu media uni d.o.o.; GGK 5/12.
   • Odluka o prijenosu poslovnih udjela u trgovačkom društvu media uni d.o.o.; GGK 1/13.
   • Odluka o zaključenju Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću media uni d.o.o., GGK 5/12., 1/13.
   • Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama; GGK 2/11., 5/11, 1/13., 5/14.
   • Odluka o osnivanju Poduzetničkog inkubatora (Koprivnički poduzetnik);GGK 9/01., 3/09., GGK 2/16.
   • Odluka o osnivanju trgovačkog društva “KOMUNALAC” d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica; GGK 9/18.
   • Odluka o osnivanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice; GGK 3/09.
   • Sporazum o osnivanju ustanove REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER; GGK 2/09., 4/11. , 6/12., 4/17

Tržni red

Turizam

 •  Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Koprivnice; GGK 2/19.  3/19.

Udruge

 • Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.
 • Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2018. godinu; GGK 4/176/18.11/18.
 • Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice; GGK 3/15., 3/16.

Ugostiteljstvo

   • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti; GGK 1/07., 3/08., 5/09., 5/14.7/14. (pročišćeni tekst), 5/15.
   • Odluka o dozvoljenom prekoračenju naviše dopuštene razine buke na području Grada Koprivnice, GGK 4/11.

Ulice

   • Odluka o određivanju imena novoformiranih ulica na području Grada Koprivnice; GGK 4/96. , 6/00., 7/10., 4/11., 7/12., 3/13.
   • Odluka o promjeni imena ulica i određivanju imena ulica na području Grada Koprivnice; GGK 6/98.
   • Odluka o promjeni imena ulica i određivanju imena novoformiranim ulicama na području Grada Koprivnice; GGK 3/03., 2/05.
   • Odluka o promjeni imena ulica i određivanju imena novoformiranim ulicama na području Grada Koprivnice; GGK 3/03.
   • Zaključak o formiranju i imenovanju trga Svetog Oca Pape Ivana Pavla II. ; GGK 2/05.
   • Odluka o određivanju imena novoformiranih trgova i ulica na području Grada Koprivnice; GGK 3/09.
   • Zaključak o imenovanju Magistrale dr. Franje Tuđmana ; GGK 3/07.

Visoko školstvo

Vodno gospodarstvo

Zaštita okoliša

 • Odluka o o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom; GGK 10/18.
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine, GGK 2/18.
 • Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice; GGK 1/18.
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice; GGK 1/18.
 • Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada; GGK 3/19.
 • Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena
  i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Koprivnice za razdoblje 2017. – 2020; GGK 3/17.

Zaštita i spašavanje

Životinje

  • Odluka o donošenju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Koprivnice za razdoblje od 1. travnja 2018. go 31. ožujka 2028. godine; GGK 6/19.
  • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice; GGK 6/18.