HR EN

Grad Koprivnica

Pravo na pristup informacijama

Ustavno pravo na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Grad Koprivnica, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15. 69/22). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Grada Koprivnice da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. U slučaju mogućnosti zakonskog ograničenja pristupa informaciji, Grad Koprivnica dužan je prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. Grad Koprivnica obvezan je riješiti zahtjev za pristup informacijama, odnosno ponovnu uporabu informacija najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a protiv rješenja Grada Koprivnice može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana, dok se protiv njenog rješenja može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Žalba se može izjaviti i kad Grad Koprivnica, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Gradu Koprivnici:

  • putem telefona na broj 048/279-555
  • putem elektroničke pošte: ured.gradonacelnika@koprivnica.hr
  • poštom na adresu Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica

Službenik za informiranje: Dario Jembrek, dipl,ing.el., pročelnik Službe ureda gradonačelnika

Grad Koprivnica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14. i 141/22)

Zakonski i podzakonski dokumenti

Zakon o pravu na pristup informacijama:

Zakon o općem upravnom postupku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_47_1065.html

Zakon o izmjenama i  dopuni Zakona o općem upravnom postupku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_110_1930.html

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 83/14): http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1614.html

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14): http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 20/16): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_20_582.html

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17): http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_67_1577.html

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine”, br. 87/18): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_87_1706.html

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice