HR EN

Grad Koprivnica

Komunalno gospodarstvo

Cjenici komunalnih usluga


Gradnja komunalnih vodnih građevina

 • Odluka o ulaganju izgrađenih komunalnih vodnih građevina u temeljni kapital javnog isporučitelja vodne usluge Koprivničkih voda d.o.o. Koprivnica; GGK 4/14.; GGK 2/15.
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine; GGK 2/13., 1/14., 2/14.
 • Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Koprivnice; GGK 11/18.

Komunalna infrastruktura

 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2024. godinu  GGK 7/23
 • Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2024. godinu GGK 7/23
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2023. godinu GGK 8/22; 3/23
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2022. godinu GGK 9/21; GGK 8/22
 • Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2022. godinu GGK 9/21 7/22; 8/22
 • Program o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu GGK 9/21
 • Program o III. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu GGK 9/21
 • Program o II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu GGK 8/21
 • Program o I. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu GGK 5/21.
 • Program o I. izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu GGK 5/21.
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 9/20.
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu; GGK 9/20.
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.6/20.; 9/20.
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2020. godinu; GGK 8/19.9/20.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2020. godinu; GGK 6/20.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 6/20.
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.; 9/19.
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu, GGK 10/18.; GGK 5/19.9/19.
 • Odluka o ulaganju izgrađene plinske mreže u temeljni kapital Gradskog komunalnog poduzeća “Komunalac” d.o.o. Koprivnica; GGK 4/14.6/14.

Komunalna naknada i doprinos

 • Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu GGK 9/21
 • Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade, GGK  3/20.6/20.9/20.
 • Odluka o komunalnoj naknadi;  GGK 10/18., GGK 10A/18., 3/19. ; 7/23
 • Odluka o određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade na području Grada Koprivnice; GGK 10/18. 8/22
 • Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice; GGK 10/18.6/19.  3/22 8/22

Komunalno gospodarstvo

 • Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Koprivnice; GGK 7/20. 8/22
 • Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Koprivnice za 2023. godinu GGK 8/22
 • Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente, GGK  3/20.
 • Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom; GGK 6/20 ; GGK 4/22
 • Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice; GGK  7/14., GGK 2/16. 8/22
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice; GGK 3/19. GGK 9/21
 • Odluka o komunalnom redu; GGK  6/19. 8/22
 • Odluka o dozvoljenom prekoračenju naviše dopuštene razine buke na području Grada Koprivnice, GGK 4/11.; 7/23
 • Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Koprivnici; GGK 5/04., 1/08.
 • Odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla ;GGK 2/03., 1/08.
 • Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelnika za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika (Akcijski plan za održivu energiju); GGK 4/10.
 • Opći uvjeti isporuke pružanja javne tržnice na malo ; GGK 7/2

Vodno gospodarstvo


Odvodnja

 • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice; GGK 4/12., GGK 2/16.

Dimnjačarska služba


Zaštita okoliša

 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice GGK 1/22 ; GGK 4/22 ; 7/23
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice GGK 1/22
 • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine, GGK 5/21
 • Odluka o o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom; GGK 9/18 10/18.  2/22
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine, GGK 2/18.; 5/21; 1/21.
 • Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada; GGK 3/19.
 • Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena
  i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Koprivnice za razdoblje 2017. – 2020; GGK 3/17.

Životinje

 • Odluka o donošenju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Koprivnice za razdoblje od 1. travnja 2018. go 31. ožujka 2028. godine; GGK 6/19.
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice; GGK 6/18.9/20.

Groblja

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice