HR EN

Grad Koprivnica

Uprava

Gradsko vijeće

 • Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice; GGK 6/20.
 • Plan rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK  9/19.
 • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Koprivnice; GGK 3/18.; 2/20.
 • Odluka o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Grada Koprivnice; GGK 2/10.
 • Odluka o javnim priznanjima Grada Koprivnice; GGK 2/10., GGK 3/10, GGK 1/13.
 • Odluka o visini naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i Predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici; GGK 5/11., 3/15.
 • Odluka o naknadi za rad Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Koprivnica; GGK 1/10., GGK 2/15.3/20.
 • Odluka o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika;GGK 5/09., GGK 1/12., GGK 2/15.3/20.
 • Odluka o osnivanju Odbora za obitelj i mlade; GGK 1/03.
 • Odluka o proglašenju svečane pjesme Grada Koprivnice; GGK 10/02.
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice; GGK 3/14.
 • Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Koprivnicu; GGK 3/11.
 • Odluka o osnivanju Odbora za branitelje, GGK 4/14., GGK 2/15.
 • Odluka  o izmjeni Odluke o određivanju  uvjeta za kandidate za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) ili dionice; GGK 1/12.,   GGK 1/15.
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za 2020. godinu; GGK 9/19.3/20.

Gradonačelnik


Gradska uprava

 • Odluka o osnivanju službeničkog suda Grada Koprivnice; GGK 4/08.
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice; GGK 4/175/20.
 • Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva; GGK 2/16.
 • Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice; GGK 2/10; 5/15.3/20.6/20.
 • Pravilnik o korištenju službenih vozila u vlasništvu Grada Koprivnice; GGK 2/19.
 • Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Koprivnice; GGK 4/20.6/20.
 • Pravilnik o unutarnjem redu Službe – Jedinice za unutarnju reviziju; GGK 4/20.

Mjesna samouprava

 • Odluka o korištenju prostora mjesnih odbora na području Grada Koprivnice; GGK 9/19.
 • Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice; GGK 9/18.
 • Odluka o područjima i granicama mjesnih odbora na području Grada Koprivnice; GGK 3/10., 4/14.,  6/15.
 • Odluka o prostorima u vlasništvu Grada Koprivnice koje koristi mjesna samouprava, GGK 2/14.
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice; GGK 1/14.3/18.9/18.2/20.
 • Odluka o razdvajanju dijela naselja Koprivnica i dijela naselja Starigrad i osnivanje novog naselja pod nazivom Draganovec ; 19.2.1995.
 • Odluka o promjeni granica naselja na području Grada Koprivnice ; GGK 2/03.

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy