HR EN

Grad Koprivnica

Uprava

Gradsko vijeće

 • Plan rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2024. godinu GGK 7/23
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2024. godinu GGK 7/23
 • Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Koprivnice; GGK 4/22
 • Plan rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2023. godinu GGK 8/22
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2023. godinu GGK 8/22
 • Odluka o naknadi članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Koprivnice GGK /5/21
 • Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice; GGK 6/20.; 7/20.; 1/21. 7/22;  3/23
 • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Koprivnice; GGK 3/18.; 2/20.; 1/21.  2/23
 • Odluka o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Grada Koprivnice; GGK 2/10.
 • Odluka o javnim priznanjima Grada Koprivnice; GGK 2/10., GGK 3/10, GGK 1/13.
 • Odluka o visini naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i Predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici; GGK 5/11., 3/15.
 • Odluka o naknadi za rad Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Koprivnica; GGK 1/10., GGK 2/15.3/20.
 • Odluka o osnivanju Odbora za obitelj i mlade; GGK 1/03.
 • Odluka o proglašenju svečane pjesme Grada Koprivnice; GGK 10/02.
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice; GGK 3/14.
 • Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Koprivnicu; GGK 3/11.
 • Odluka o osnivanju Odbora za branitelje, GGK 4/14., GGK 2/15.
 • Odluka o osnivanju Odbora za branitelje 7/21

Gradonačelnik


Gradska uprava

 • Pravilnik o uredskom poslovanju Grada Koprivnice GGK 5/22
 • Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u Upravnim tijelima Grada Koprivnice GGK 5/22 ; 2/23
 • Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Gradu Koprivnici GGK 4/22
 • Odluka o osnivanju službeničkog suda Grada Koprivnice; GGK 4/08.
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice; GGK 4/175/20. 8/21 7/23
 • Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva; GGK 2/16.
 • Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice; GGK 2/10; 5/15.3/20.6/20.; 2/23
 • Pravilnik o korištenju službenih vozila u vlasništvu Grada Koprivnice; GGK 2/19.
 • Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Koprivnice; GGK 5/21; GGK 4/20.6/20. 7/22; 1/23 8/22; 4/23;1/24
 • Pravilnik o unutarnjem redu Službe – Jedinice za unutarnju reviziju; GGK 4/20. 4/23

Mjesna samouprava

 • Odluka o načinu sazivanja, radu i odlučivanju na zboru građana Grada Koprivnice; GGK 4/22
 • Odluka o korištenju prostora mjesnih odbora na području Grada Koprivnice; GGK 9/19.
 • Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice; GGK 9/18. 7/22
 • Odluka o područjima i granicama mjesnih odbora na području Grada Koprivnice; GGK 3/10., 4/14.,  6/15.
 • Odluka o prostorima u vlasništvu Grada Koprivnice koje koristi mjesna samouprava, GGK 2/14.
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice; GGK 1/14.3/18.9/18.2/20.
 • Odluka o razdvajanju dijela naselja Koprivnica i dijela naselja Starigrad i osnivanje novog naselja pod nazivom Draganovec ; 19.2.1995.
 • Odluka o promjeni granica naselja na području Grada Koprivnice ; GGK 2/03.

 


Trgovačka društva i agencije

 • Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. ; GGK 4/22
 • Odluka o spajanju (sjedinjenju) poslovnih udjela i smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.; GGK 4/22
 • Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu GKP KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Peteranec GGK 2/22
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 9/18; 10/18.; 9/19; 6/20.9/20. 2/22; 5/23
 • Odluka o donošenju Izjave o osnivanju trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 9/20. ; 8/21  1/22;6/23
 • Odluka o pripajanju trgovačkog društva KAMPUS d.o.o., trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o.; GGK 9/20.
 • Odluka o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u društvu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica, GGK 9/20.
 • Odluka o spajanju  (sjedinjenju) poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 7/18.
 • Odluka o podjeli poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 7/18.
 • Oduka o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 7/18.
 • Odluka o prestanku Društva mediauni d.o.o.; GGK 2/15.
 • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. za izmjenu roka vraćanja dugoročnog kredita bro 5110159935; GGK 3/14.7/18.
 • Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i prezimanju između KOMUNALAC d.o.o.  i KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.; GGK 6/16.
 • Odluka o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.; GGK 6/16.; 9/19.   6/20
 • Odluka o pripajanju trgovačkih društava KOPRIVNICA SPORT d.o.o., Koprivničke ceste d.o.o. i TRG d.o.o., trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. ; GGK 2/14.
 • Odluka o osnivanju Poduzetničkog inkubatora (Koprivnički poduzetnik); GGK 9/01., 3/09., 2/16. nastavno ENTER KOPRIVNICA 6/19; 2/20
 • Odluka o osnivanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice; GGK 3/09.
 • Sporazum o osnivanju ustanove REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER; GGK 2/09., 4/11. , 6/12., 4/17 5/21
 • Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice; GGK  6/99.; 5/09.; 9/20.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice