HR EN

Grad Koprivnica

Nacionalne manjine

Pripadnici nacionalnih manjina na području Grada Koprivnice sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Koprivnici imaju pravo:

  • predlagati tijelima Grada Koprivnice mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Koprivnici, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,
  • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati Gradsko vijeće ili radno tijelo Gradsko vijeće ili radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine,
  • ostvarivati i druga prava o skladu sa Zakonom o pravima nacionalnih manjina

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Vijeće nacionalne manjine pravna je osoba koju nacionalna manjina osniva radi ostvarivanja prava svojih pripadnika na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje svojih interesa na razini jedinice lokalne samouprave za koju je osnovana.

Vijeće nacionalne manjine ima savjetodavnu ulogu u odnosu na poduzimanje aktivnosti i donošenje općih akata Gradskog vijeća u oblastima koje se odnose na unapređivanje, ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina.

Poput vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine može se smatrati manjinskom institucijom koja ima legitimitet zastupati i štititi interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran, a u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice