HR EN

Grad Koprivnica

O proračunu

Gradski proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke, te sve godišnje rashode i izdatke Grada. Gradski proračun odobrava Gradsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen. Proračun objašnjava planove i aktivnosti Grada u vezi s korištenjem gradskog novca u fiskalnoj godini. Proračun Grada Koprivnice sadrži opći i posebni dio.

Opći dio proračuna sadrži:

  • račun prihoda i rashoda u kojem se iskazuju prihodi po vrstama iskazanim po pozicijama, klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i rashodi po vrstama iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima
  • raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja)
  • račun financiranja u kojem se iskazuju svi primici od financijske imovine iskazani po klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i izdaci za financijsku imovinu iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima.

Posebni dio proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji – razdjeli, glave i proračunski korisnici; po programskoj klasifikaciji koja definira glavne programe, programe, aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte; po ekonomskoj klasifikaciji prema računskom planu za proračunsko računovodstvo, rashode  po funkcijskoj klasifikaciji, te prihode i primitke, rashode i izdatke po izvorima financiranja.

Zakonski propisi

Propisi koji uređuju financijsko poslovanje jedinica lokalne samouprave i uprave:

Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12. i 15/15.)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07.-Odluka Ustavnog suda RH i 73/08., NN 25/12., 147/14. i 100/15.)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 87/08. I 136/12.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 87/08. I 136/12.)

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice