HR EN

Grad Koprivnica

Uporabna dozvola

Nakon izdavanja uporabne dozvole izgrađena odnosno rekonstruirana građevina može se početi koristiti odnosno staviti u pogon te se prema posebnom zakonu može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor odnosno vlasnik građevine.

Zahtjevu se prilaže:

 1. fotokopija građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta
 2. podatke o sudionicima u gradnji
 3. pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
 4. završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine
 5. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izrađena u skladu s geodetskim projektom, ako se radi o građevini za koju je izrađen geodetski projekt ili izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru u skladu s građevinskom dozvolom odnosno glavnim projektom;
 6. geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture) koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina ako se radi o građevini za koju se nije izrađivao geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru odnosno katastru vodova ili geodetsku snimku izvedenog stanja građevine ili geodetski elaborat i /ili drugi akt određen posebnim propisima na temelju kojega se u katastru odnosno katastru infrastrukture i zemljišnoj knjizi evidentiraju zgrade, druge građevine, odnosno način korištenja zemljišta, s podacima o lomnim točkama građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru, prikazane u GML formatu u elektroničkom obliku;
 7. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju, ako se radi o građevini za koju se nije izrađivao geodetski projekt ili dokaz da je u katastru formirana građevna čestica ako se radi o građevini za koju se lokacijskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica, osim za izdavanje privremene uporabne dozvole iz 145.st.1.podst. 2. Zakona o gradnji;
 8. energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti.
  Prije izdavanja uporabne dozvole obavlja se tehnički pregled građevine u svrhu utvrđivanja izgrađenosti građevine u skladu s građevinskom dozvolom odnosno glavnim projektom za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole, a na temelju glavnog projekta.

Za izdavanje uporabne dozvole plaća se posebna upravna pristojba. Rješenje o komunalnom doprinosu koje se u pravilu donosi na temelju izdane građevinske dozvole, a iznimno se za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi po pravomoćnosti uporabne dozvole.


Uporabna dozvola za određene građevine

Građevina izgrađena na temelju akta za građenje izdanog do 1.10.2007.godine 

Za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. može se na zahtjev stranke, umjesto uporabne dozvole, izdati uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine ili za dio te građevine. Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. plaća se posebna upravna pristojba u iznosu od 600,00 kn. Uz zahtjev podnositelj prilaže građevinsku dozvolu, odnosno drugi akt za građenje  temeljem kojega je građevina izgrađena.

Uporabna dozvola se izdaje ako je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom, u pogledu namjene, najvećih vanjskih mjera svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine, oblika i veličine građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru.

Građevina izgrađena do 15.veljače 1968.

Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine, smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Uporabnom dozvolom utvrđuje se vrijeme izgradnje takove građevine. Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. plaća se posebna upravna pristojba u iznosu od 600,00 kn.

Uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnositelj prilaže:

 1. kopiju katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i
 2. dokaze kojima raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.godine

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice