HR EN

Grad Koprivnica

Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja

Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja traži projektant putem upravnog tijela, a za zahvat u prostoru u svrhu izrade:

  • idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole; ili
  • glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola; ili
  • glavnog projekta za izgradnju građevina i izvođenje radova prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola.

U traženju utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, projektant navodi podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja ili prilaže opis i grafički prikaz zahvata u prostoru i/ili elaborat koji je prema posebnom zakon uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta. Projektant izrađuje opis i grafički prikaz zahvata u elektroničkom obliku i potpisuje ga elektroničkim potpisom.

Upravno tijelo dužno je od javnopravnog tijela zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja, a javnopravno tijelo je dužno utvrditi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ili postupak utvrđivanja posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja obustaviti te posebne uvjete ili uvjete priključenja dostaviti nadležnom upravnom tijelu koje o istom obavještava projektanta.

Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja projektant traži putem sustava eDozvola.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice