HR EN

Grad Koprivnica

Građevinska dozvola

Građenju građevine može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Glavni projekt  zajedno s građevinskom dozvolom dužan je trajno čuvati investitor, njegov pravni sljednik  odnosno vlasnik građevine.

Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom odnosno uvjetima za građenje građevine propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.

U glavnom projektu moraju biti navedeni podaci potrebni za izračun komunalnog i vodnog doprinosa. Glavni projekt za građenje građevine za koju se ne izdaje građevinska dozvola ( građevine i radovi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima) izrađuje se u skladu s tehničkim propisima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te ne smije biti protivan prostornom planu.

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola investitor prilaže:

 • lokacijsku dozvolu
 • glavni projekt u elektroničkom obliku
 • ispis glavnog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjelovalo više projektanata
 • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana
 • potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima
 • dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole
 • dokaz da može biti investitor ( koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor ( odnosi se na javnopravna tijela i ostale subjekte kojima je dana koncesija, suglasnost ili drugi akt po kojem mogu graditi određene građevine; npr. javni vodovod, javna odvodnja i sl.)
 • dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti prolaza i/ili  provoza propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje ako takva dužnost postoji
 • parcelacijski elaborat izrađen u elektroničkom obliku ovjeren elektroničkim potpisom, koji je ovjerilo nadležno tijelo za državnu izmjeru i katastar nekretnina i potvrdilo upravno tijelo koje je izdalo lokacijsku dozvolu kojom je određeno formiranje građevne čestice ili je određen obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se formira građevna čestica u skladu s lokacijskom dozvolom
 • elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti

 Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola investitor prilaže:

 • glavni projekt u elektroničkom obliku
 • ispis glavnog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjelovalo više projektanata
 • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana
 • potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima
 • dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole
 • dokaz da može biti investitor ( koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor ( odnosi se na javnopravna tijela i ostale subjekte kojima je dana koncesija, suglasnost ili drugi akt po kojem mogu graditi određene građevine; npr. javni vodovod, javna odvodnja i sl.)
 • dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti prolaza i/ili provoza propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje ako takva dužnost postoji      
 • elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti

 

Za izdavanje građevinske dozvole investitor mora dokazati pravni interes.

Dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole smatra se:

 • izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi;
 • predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja;
 • odluka nadležne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja;
 • ugovor o ortaštvu, sklopljen s vlasnikom nekretnine čiji je cilj zajedničko građenje;
 • pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine;
 • pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika, dana dotadašnjem vlasniku nekretnine.

Potpis vlasnika nekretnine odnosno nositelja prava građenja na predugovoru, ugovoru, odnosno potpis na suglasnosti mora biti ovjeren od javnog bilježnika. Za izdavanje građevinske dozvole  plaća se posebna upravna pristojba prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi.

Građevinska dozvola izdaje se za:

 • građenje cijele građevine
 • izvođenje radova na postojećoj građevini propisanih ovim Zakonom
 • građenje jedne ili više cjelovitih građevina složene građevine (etape) određenih lokacijskom dozvolom
 • jednu ili više faza pojedine građevine određenih lokacijskom dozvolom

Stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole su investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za moju se izdaje građevinska dozvola.

Tijelo graditeljstva je dužno prije izdavanja građevinske dozvole strankama pružiti mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja. Građevinska dozvola dostavlja se investitoru i strankama koje se izvršile uvid u spis predmeta ili su se javile tijelu graditeljstva, a izlaganjem na oglasnoj ploči tijela graditeljstva građevinska dozvola dostavlja se strankama koje nisu izvršile uvid u spis predmeta ili se nisu javile nadležnom tijelu graditeljstva.

Građevinska dozvola važi tri godine od dana pravomoćnosti. U roku od tri godine od dana pravomoćnosti investitor je dužan pristupiti građenju. Smatra se da je investitor pristupio građenju od dana prijave početka građenja. Građevinska dozvola može se produžiti na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti pod kojim je građevinska dozvola izdana.

Građevine i radovi na tim građevinama s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom razvrstavaju se u pet skupina:

 • 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornoga razvoja;
 • 2.a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene  utjecaja zahvata na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu;
 • 2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu;
 • 3. skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti;
 • 3.b skupina –  zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400m2 i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600m2 za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti.

Svaka zgrada za koju je izdana građevinska dozvola mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u određenom roku. Propisani su rokovi : za 1. skupinu 10 godina, za  2.a i 2.b skupinu  7 godina, za skupinu 3.a i 3.b 5 godina.


Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole

Građevinska dozvola može se po zahtjevu investitora izmijeniti i/ili dopuniti do izdavanja uporabne dozvole.


Promjena investitora

Ako se nakon izdavanja građevinske dozvole promijeni investitor novi je investitor dužan zatražiti izmjenu građevinske dozvole u vezi s promjenom imena odnosno tvrtke investitora.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice