HR EN

Grad Koprivnica

Potvrda parcelacijskog elaborata

Parcelacija građevinskog zemljišta može se provoditi samo u skladu s:

  • lokacijskom dozvolom ;
  • rješenjem o utvrđivanju građevne čestice;
  • građevinskom dozvolom odnosno drugim aktom na temelju kojega je izgrađena građevina;
  • urbanističkim planom uređenja ili prostornim planom područja posebnih obilježja koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice odnosno zone pojedine namjene u mjerilu 1:1000 ili 1:2000;
  • prostornim  planom uređenja Grada Koprivnice  i generalnim urbanističkim planom Koprivnica  , a u svrhu određivanja zemljišta koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo Grada Koprivnice na temelju članka 171. stavka 1. Zakona,
  • granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama,

a parcelacija neizgrađenog građevinskog zemljišta može se, osim u skladu s prethodno navedenim aktima i planovima,  provoditi u skladu sa svakim prostornim planom ako se zemljište nalazi na području na kojem Zakonom o prostornom uređenju nije propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja.

Akt o parcelaciji građevinskog zemljišta provodi se u katastru nakon što je upravno tijelo (Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Koprivnice) izdalo potvrdu da je parcelacijski elaborat usklađen s aktom, odnosno planom, u skladu s kojim treba biti  izrađen. Potvrda parcelacijskog elaborata se ne izdaje za formiranje građevne čestice u katastru u skladu s lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom u kojoj su lomne točke građevne čestice određene u GML formatu ili čiji je sastavni dio geodetski projekt.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice