Rezultati pretrage: građevinske dozvole


JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Koprivnice radi izgradnje studentskog doma na Trgu dr. Žarka Dolinara 13

Na temelju odredbi članaka 280. – 296. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13. – pročišćeni tekst i 1/18), […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta ŠTEFAN SOKAČ I ANA-MARIA MAGIĆ SOKAČ, HR-48000 KOPRIVNICA, ULICA MIJE ŠIMEKA 53

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/18-01/000098 URBROJ: 2137/01-07-01/3-19-0010 Koprivnica, 27.03.2019. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta ŠTEFAN SOKAČ I ANA-MARIA MAGIĆ SOKAČ, HR-48000 KOPRIVNICA, ULICA MIJE ŠIMEKA 53 I. Pozivamo nositelja stvarnog prava na nekretnini označenoj kao k.č.br. 405 i 406/1 k.o. Herešin, upisan u zemljišnoj […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta Tomislav Lončar, HR-48000 Koprivnica, Ulica Dr. Željka Selingera 2A Aleksandra Lončar, HR-48000 Koprivnica, Ulica Dr. Željka Selingera 2A

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/19-01/000009 URBROJ: 2137/01-07-01/1-19-0011 Koprivnica, 06.03.2019.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Tomislav Lončar, HR-48000 Koprivnica, Ulica Dr. Željka Selingera 2A Aleksandra Lončar, HR-48000 Koprivnica, Ulica Dr. Željka Selingera 2A I. Pozivamo vlasnike nekretnine označene u zemljišnoj knjizi kao k.č.br. 168/5 […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta – JOSIP JURATOVIC, DE-74831 GUNDELSHEIM, ORTSSTRASSE 151

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/18-01/000106 URBROJ: 2137/01-07-01/5-19-0007 Koprivnica, 23.01.2019. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta JOSIP JURATOVIC, DE-74831 GUNDELSHEIM, ORTSSTRASSE 151 I. Pozivamo vlasnicu nekretnine označene kao k.č.br. 10262 upisanu u zk.ul. br. 4390 k.o. Koprivnica, Anu Čordašev, u zemljišnim knjigama upisanu na adresi, Koprivnica, […]

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“

Na temelju članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj- 3/16, 1/17 i 2/17),,),  članka 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2018. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/17.), Odluke  o uvjetima prodaje po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ („Glasnik Grada Koprivnice“ […]

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/18-01/000088 URBROJ: 2137/01-07-01/1-18-0015 Koprivnica, 20.12.2018. Predmet:  Poziv za uvid u spis predmeta I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje retencijskog bazena „Križevačka cesta“ na k.č.br. 8644/2 k.o. Koprivnica, građenje precrpne stanice CS „Križevačka“ na k.č.br. […]

Predstavljen projekt “Aglomeracija Koprivnica” vrijedan oko 401 milijun kuna

Projekt „Aglomeracija Koprivnica“ sukladno završnoj radnoj verziji Studije izvedivosti procijenjen je na iznos cjelokupne investicije od oko 401.7 milijuna kuna. Projekt je danas 30. svibnja u Koprivničkim vodama predstavljen na konferenciji za medije. Detalje je predstavio Zdravko Petras, predsjednik Uprave Koprivničkih voda, dok je značaj istog posebno istaknuo gradonačelnik Mišel Jakšić. – Aglomeracija Koprivnica je […]

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ javnom dražbom 

KartaNa temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 3. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2017. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/16.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ […]

Upravni odjel za prostorno uređenje

    Jasna Golubić dipl.ing.građ.,  pročelnica adresa: Zrinski trg 1, Koprivnica tel.: 048/279-521 fax:  048/279-540 e-mail: prostorno.uredenje@koprivnica.hr Jasna Markušić  dipl.ing.građ., pomoćnica pročelnice tel.:  048/279-558 e-mail: jasna.markusic@koprivnica.hr  ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE Sandra Petak-Samardžić  dipl.ing.arh., voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje tel.:  048/654-841 e-mail:  sandra.petak-samardzic@koprivnica.hr Željko Hapavel  dipl.inž.geod., savjetnik za geodetske poslove tel.:  048/654-842 e-mail:  zeljko.hapavel@koprivnica.hr Marko Premec […]

Akti u 2016.

Prosinac Zaključak o zaključenju “Partnership Agreeement” (Sporazuma o partnerstvu) – Projekt “Public pROcureMent od INnovation boosting greEN growTH in MED area” (akronim PROMINENT MED) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu govornih i Internet usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži zajednička nabava za Grad Koprivnicu, ustanove i trgovačka društva Grada Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za […]