HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnju vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu Grada Koprivnice

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnju vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu Grada Koprivnice, građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000082
URBROJ: 2137/01-07-01/7-18-0010
Koprivnica, 28.12.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Investitor: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru:

  • izgradnju vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu Grada Koprivnice, građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine,

u obuhvatu zahvata koji čine:

  • č.br. 1435, 1410, 1475, 2910, 623, 333, 2086, 2052, 2057, 2058, 2061, 2065, 2081, 2864, 2142, 2191, 2499, 2506, 2651, 2625, 2614/1, 5, 26, 533, 1070, 1159, 929, 1279, 1247 sve k.o. Jagnjedovec-grad (područje naselja Jagnjedovec, Starigrad i Draganovec),
  • č.br. 2324/1 i 2325/1 obje k.o. Glogovac i k.č.br. 154 i 97 obje k.o. Bakovčica (područje naselje Bakovčica),
  • č.br. 1365 i 1330 obje k.o. Reka (područje naselja Reka i Koprivnica),
  • č.br. 806 i 1822 obje k.o. Kunovec Breg (područje naselja Kunovec Breg),
  • č.br. 13579, 13577, 7629, 7633/3, 7633/1, 7632, 7627, 7626, 7620/4, 7620/2, 7618/2, 12874, 13600, 12915, 12974, 12919/4, 12994, 13597, 11680, 11634, 11635, 13596, 11529, 13591, 10105, 10099, 10104, 10116/2, 10116/1, 10115, 10114, 10121/2, 10122/1, 10128/1, 10128/2, 10131/1, 10131/2, 10180/2, 10294, 10307, 10390, 10387/2, 10384, 10380, 10377, 10374, 10371/2, 10362/1, 10360/2, 10360/1, 1613/1, 13561, 5035 sve k.o. Koprivnica (područje naselja Koprivnica, Draganovec i Herešin).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.01.2019. godine od 09:00 – 11:00 sati, na lokaciji – Zrinski trg 1, Koprivnica, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Koprivnice, soba 4B u prizemlju (N. Hunjadi).

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

V. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje
Nenad Hunjadi, mag.ing.aedif.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice