HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – prometnica

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000003
URBROJ: 2137/01-07-01/6-20-0006
Koprivnica, 10.01.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD KOPRIVNICA, HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – prometnica,

a kojom je uz građevinske radove predviđeno i djelomično proširenje postojeće prometnice (cestovnog pojasa) i to parcelacijom, na način da se formira nova građevna čestica prometnice iz sada cijele k.č.br. 7574 k.o. Koprivnica te dijela k.č.br. 7639/1, 7473, 7474, 7638, 7634/1, 7634/2, 7475, 7633/1, 7476, 7477, 7478, 7479, 7630, 7480, 7624, 7482, 7621, 7486, 7622, 7620/3, 7501, 7619, 7500, 7612, 7504, 7611, 7507, 7610, 7602, 7508, 7600, 7594, 7590, 7591, 7509, 7587/1, 7588, 7520, 7585, 7583, 7521, 7581, 7579, 7522, 7523, 7578/1, k.o. Koprivnica k.o. Koprivnica (Draganovec, Ulica Mirni dol).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.01.2020. godine u 08:00 sati, na lokaciji: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1 (prvi kat, soba broj 12).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Zdravko Jagar, ing.građ.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice