HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI POZIV za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana/klubova ZTK GK iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

Na temelju članka 17. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj 3/15, 3/16) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu (Glasnik Grada Koprivnice broj 8/19), sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi (NN broj 76/93, 11/94, 38/09), te Odluke Izvršnog odbora od 23. siječnja 2020. godine, Zajednica tehničke kulture Grada Koprivnica, raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana/klubova ZTK GK
iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

1.

Zajednica tehničke kulture Grada Koprivnica poziva udruge građana/klubove ZTK GK koje djeluju na području Grada Koprivnica, a članice su Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnica, da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv), sukladno Programu javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2020. godinu (Glasnik Grada Koprivnice broj 8 od 30. studenog 2019. godine)

2.

Udruge građana (klubovi ZTK GK) sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja, te sukladno njima raspoređeni ukupni financijski iznosi:

■  Prioritetno područje 1
Rad s djecom i mladima u području tehničke kulture: astronomija, fotografija, film, ronilaštvo, radioamaterstvo, zmajarstvo, aviodelarstvo, robotika, elektronika, letačke djelatnosti

■  Ukupan iznos osiguranih financijskih sredstava za planirane aktivnosti klubova je 71.700,00 kn

■  Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 1.000,00 kn, a najveći iznos je 12.700,00 kn.

■ Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa prihvatljivih troškova programa/projekta.

3.

Svaka udruga građana koja je članica ZTK GK može prijaviti i ugovoriti programe/projekte u okviru ovog Javnog poziva za razdoblje provedbe od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

4.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana koja ispunjava slijedeće uvjete:

– da je upisana u Registar neprofitnih organizacija zaključno s danom objave ovog Javnog poziva

– da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

– koja je ispunila ugovorne obaveze prema Gradu Koprivnica, Zajednici tehničke kulture Grada Koprivnica, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, zaključno s 2019. godinom, te ispunjava uvjete iz točke 2. podtočke 2.1. u Uputama za prijavitelje ovog Javnog poziva.

5.

Prije potpisivanja Ugovora, Zajednica tehničke kulture Grada Koprivnica od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva, zatražiti će:

  1. Vlastoručno potpisane Izjave da se protiv odgovornih osoba u udruzi/klubu ne vodi kazneni postupak
  2. Izvornike dokumentacije na uvid (u slučaju dostave dokumenata u preslikama)
  3. Potvrdu izdanu od strane Ministarstva financija – Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi i porezi.

6.

Ovaj poziv objavljen je mrežnim stranicama Grada Koprivnice https://koprivnica.hr/ i oglasnoj ploči Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnica, Trg mladosti 1a Koprivnica.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice https://koprivnica.hr/, a moguće ih je i osobno preuzeti u tajništvu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnica.

Dokumentacija za Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na adresu:

Zajednica tehničke kulture Grada Koprivnica
Trg mladosti 1a
48000 Koprivnica
s naznakom: Za Javni poziv – udruge građana/klubovi ZTK GK
ili elektroničkom poštom: ztk.gk@grad.koprivnica.hr

7.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentaciji, ugovaranje, donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe javnog poziva, detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Udruga građana može podnijeti Prigovor na postupak Javnog poziva, ocjenjivanja nekog kriterija s ocjenom 0 (u koliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje) te na Odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

8.

Sva pitanja vezana za ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, na adresu: ztk.gk@grad.koprivnica.hr ili osobno u tajništvu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnica za vrijeme trajanja ovog Javnog poziva uz prethodnu najavu.

Predsjednik
Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnica
Sanjin Godek, v.r.

Koprivnica, 12. veljače 2020.
Ur.broj: 28/2020

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice