HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta “Zdravi grad” Koprivnica za 2016. godinu

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15) i točke 3. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2016. godinu,  od 29. siječnja 2016. godine, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti dana 29. siječnja 2016. godine, raspisala je

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2016. godinu

 (1) Grad Koprivnica poziva udruge, ustanove, fizičke osobe i građanske inicijative koji djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno članku 2., točki 2., podtočki 1. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2016. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 6/15)

(2) Prijavitelji sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja te su sukladno njima raspoređeni ukupni financijski iznosi:

 • Prioritetno područje 1 – osobno zdravlje – 15.000,00 kn
 • Prioritetno područje 2 – zdravlje djece i mladih – 15.000,00 kn
 • Prioritetno područje 3 – kvaliteta života starijih osoba – 10.000,00 kn
 • Prioritetno područje 4 – kvaliteta života osoba s invaliditetom – 10.000,00 kn
 • Prioritetno područje 5 – obitelj i zdravlje – 10.000,00 kn
 • Prioritetno područje 6 – okoliš i zdravlje – 5.000,00 kn
 • Prioritetno područje 7 – zdravo urbano planiranje – 5.000,00 kn
 • Prioritetno područje 8 – rekreacija i tjelesna aktivnost – 10.000,00 kn
 • Prioritetno područje 9 – cjeloživotno učenje-zdravstvena pismenost – 5.000,00 kn
 • Prioritetno područje 10 – ravnopravnost spolova – 5.000,00 kn

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 90.000,00 kuna:

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 9.000,00 kuna.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

(4) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave (objavljeno dana 29. siječnja 2016. godine).

(5) Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti programe/projekte u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2015. godinom, te ispunjava uvjete u Točki 2., podtočki 2.1. u Uputama za prijavitelje ovog Javnog poziva i ustanove, pojedinci i građanske inicijative koje djeluju sukladno važećim propisima Republike Hrvatske i provode programe/projekte važne za provođenje zdravstvene, socijalne i demografske politike Grada Koprivnice, temeljene na strateškim dokumentima održivog razvoja Grada.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će, od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti:

 1. Uvjerenje o kaznenom postupku za voditelja projekta, ne starije od 3 mjeseca,
 2. Izvornike dokumentacije na uvid (u slučaju svih dokumenata koji su prilikom prijave dostavljeni u preslikama),
 3. Potvrdu izdanu od strane Ministarstva financija – Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi i plaćeni porez (ako je primjenjivo)
 4. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 5.000,00 kn.

(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(7) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – Zdravi grad“

i elektroničkom poštom na: maja.ferlindes@koprivnica.hr

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Prijavitelj može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, ocjenjivanja  nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko prijavitelj smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje) te na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

(8) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno svaki četvrtak od 10,00 do 12,00 sati u sobi broj 2 za vrijeme trajanja ovog Javnog poziva uz prethodnu najavu.

KLASA:007-01/16-01/0005
URBROJ:2137/01-04/6-16-4
Koprivnica, 29. siječnja 2016.

Pročelnica:
Kristina Cvitić, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice