HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15) i točke 3. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, od 29. siječnja 2016. godine, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti dana 29. siječnja 2016. godine, raspisala je

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2016. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 6/15).

(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja te su sukladno njima raspoređeni ukupni financijski iznosi:

  • Prioritetno područje 1 – Prijevoz za provedbu programa/projekta
  • Prioritetno područje 2 – Najam tehničke opreme
  • Prioritetno područje 3 – Najam prostora u kojem organizacija civilnog društva djeluje stalno ili povremeno

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 180.000,00 kuna:

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 15.000,00 kuna.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

(4) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave (objavljeno dana 29. siječnja 2016. godine).

(5) Svaka organizacija civilnog društva može prijaviti programe/projekte u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2015. godinom, te ispunjava uvjete u Točki 2., podtočki 2.1. u Uputama za prijavitelje ovog Javnog poziva.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će, od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti:

  1. Uvjerenje o kaznenom postupku za odgovorne osobe u organizaciji civilnog društva, ne starije od 3 mjeseca,
  2. Izvornike dokumentacije na uvid (u slučaju svih dokumenata koji su prilikom prijave dostavljeni u preslikama),
  3. Potvrdu izdanu od strane Ministarstva financija – Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi i plaćeni porez,
  4. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 5.000,00 kn.

 

(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(7) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – kapaciteti organizacija civilnog društva“

i elektroničkom poštom na: maja.ferlindes@koprivnica.hr

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Organizacija civilnog društva može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, ocjenjivanja  nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko organizacija civilnog društva smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje) te na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

(8) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno svaku srijedu od 10,00 do 12,00 sati u sobi broj 2 za vrijeme trajanja ovog Javnog poziva uz prethodnu najavu.

KLASA:007-01/16-01/0006
URBROJ:2137/01-04/6-16-3
Koprivnica, 29. siječnja 2016.

Pročelnica:
Kristina Cvitić, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice