HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz područja rada s djecom, mladima i roditeljima za 2023. godinu

(1) Grad Koprivnica poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz područja rada s djecom, mladima i roditeljima za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2023. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 8/22).

(2) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 21.302,00 eura/160.499,92 kune.

(3) Udruge građana sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za sljedeća prioritetna područja te po pojedinoj prijavi mogu zatražiti najmanji i najveći iznos po područjima kako slijedi:

 • Prioritetno područje 1 – Boravak osnovnoškolske djece (u minimalnom trajanju od 5 radnih dana tjedno, kroz 11 mjeseci). Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 132,00 eura/994,55 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 6.635,89 eura/49.998,94 kuna.
 • Prioritetno područje 2 – Razvoj i osnaživanje poduzetničkog duha kod mladih te jačanje konkurentnosti mladih na tržištu rada (u minimalnom trajanju od 3 dana tjedno, kroz 10 mjeseci). Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 132,00 eura/994,55 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 3.318,00 eura/24.999,47 kuna.
 • Prioritetno područje 3 – Jačanje kompetencija roditelja i osnaživanje obiteljskog zajedništva (u minimalnom trajanju od 1 dan tjedno, kroz 6 mjeseci). Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 132,00 eura/994,55 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 654,00 eura/19.996,56 kuna.
 • Prioritetno područje 4 – Aktivno sudjelovanje mladih u društveni život zajednice. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 132,00 eura/994,55 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.990,00 eura/14.993,65 kuna.
 • Prioritetno područje 5 – Provođenje slobodnog vremena djece i mladih. Odnosi se sve vrste radionica (plesne, kreativne, jezične, likovne, književne, kuharske, izviđačke, ljetne i slično) i edukacija koje se provode manje od 1 dan tjedno, kroz 12 mjeseci). Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 132,00 eura/994,55 kuna a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.327,00 eura/9.998,28 kuna.
 • Prioritetno područje 6 – Ostalo. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 132,00 eura/994,55 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.327,00 eura/9.998,28 kuna.

(4) Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 5% do 95% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekata.

(5) Jedna udruga građana može prijaviti najviše 2 programa/projekta ili 1 program/ projekt ukoliko se javlja i na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana za 2023. godinu ili Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz zdravstva i zdravog načina života za 2023. godinu.

(6) Rok za podnošenje prijava je 20.02.2023. godine.

(7) Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2021. godinom, te ispunjava uvjete iz Točke 2., podtočke 2.1. Uputa za prijavitelje ovog Javnog poziva.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti:

 1. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 663,00 eura/4.995,37 kuna,
 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 3. Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga,
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge.

(8) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(9) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice koprivnica.hr.

Dokumentacija koja se mora priložiti na Javni poziv:

 1. Obrazac opisa prijave,
 2. Obrazac proračuna,
 3. Izjava o financiranim projektima u 2022. godini,
 4. Popis priloga.

 Neobavezna dokumentacija koja se može priložiti na Javni poziv:

 1. Obrazac izjave o partnerstvu,
 2. Zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom na Javni poziv,
 3. Ispunjeni obrazac sustava kvalitete za neprofitne organizacije.

 a dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – djeca, mladi i roditelji“

Prijedlozi se mogu slati zaključno do 20.02.2022. godine.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, pregovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, ugovaranje, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Ocjenjivači Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će izjavu o  nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.
Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(10) Udruga građana može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka Zaključka i to na postupak Javnog poziva, na zaključak neispunjavanja propisanih uvjeta poziva, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko udruga građana smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje), na zaključak o dodjeli financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.
Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.

(11) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: djelatnosti@koprivnica.hr .

PROČELNICA:
Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice