HR EN

Grad Koprivnica

6. sjednica Gradskog vijeća

Dana 18.2.2014. održana je 6. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata zamjenika člana Gradskog vijeća
  –          polaganje svečane prisege zamjenika člana Gradskog vijeća
 3. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice
 4. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice
 5. Donošenje Odluke o izboru  članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice
 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za 2014. godinu
 7. Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za članove Uprave Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC, društvo s ograničenom odgovornošću
 8. Donošenje Zaključka  o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice Grada Koprivnice za razdoblje od 01.07. do 31.12.2013. godine.
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice
 10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o  obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Koprivnice
 11. Donošenje Odluke  o izmjenama Odluke  o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice.
 12. Donošenje Odluke o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice na temelju pisanog ugovora za 2014., 2015., 2016. i 2017.godinu
 13. Donošenje Odluke o zaključenju I. Aneksa kupoprodajnom ugovoru:
  a)      KLASA: 944-01/10-01/80, UR BROJ: 2137/01-07-02/1-11-11 od 17.3.2011. godine
  b)      KLASA: 944-01/10-01/80, UR BROJ: 2137/01-07-02/1-10-4 od 9.11.2010. godine
 14. Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajedničkom financiranju projekta obnovljivih izvora energije „Rekonstrukcija i prenamjena građevine na Trgu dr. Žarka Dolinara br. 4“ davanjem financijske pomoći.
 15. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2014. godinu  .
 16. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2014. godinu.
 17. Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola na području Grada Koprivnice za 2014. godinu .
 18. Donošenje Pravilnika  o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica
 19. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice
 20. Donošenje Odluke o odobrenju donošenja:
  a)      odluke o odabiru najpovoljnije ponude i stjecanju pokretnina-električna vozila
  b)      odluke o odabiru najpovoljnije ponude i stjecanju pokretnina-sustav javnih bicikala
 21. Donošenje Rješenja o razrješenju:
  a)      predsjednika Mandatnog povjerenstva
  b)      predsjednika Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju
  c)      potpredsjednika Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
  d)     člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
 22. Donošenje Rješenja o imenovanju:
  a)      predsjednika Mandatnog povjerenstva
  b)      predsjednika Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju
  c)      potpredsjednika Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
  d)     člana Odbora za statutarno-pravna pitanja

Materijale sa 6. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 6. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice