HR EN

Grad Koprivnica

27. sjednica Gradskog vijeća

Dana 10.12.2020. godine održana je 27. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Odluke o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u društvu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
 3. Donošenje Odluke o donošenju Izjave o osnivanju trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću
 4. Donošenje Odluke o pripajanju trgovačkog društva KAMPUS d.o.o., trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o.
 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2021. godinu
 7. Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu
  b) Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2020. godinu
  c) Program o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2020. godinu
  d) Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020.godinu
  e) Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2020.godinu
  f) Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2020. godinu
  g) Programa o III. izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020.godinu
  h) Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2020.godinu
  i) Programa o I. izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2020. godinu
  j) Programa o III. izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života  građana na području Grada Koprivnice za 2020. godinu
 8.  Donošenje:
  a) Proračuna Grada Koprivnice za 2021.godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu
  b) Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu
  c) Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu
  d) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021. godinu
  e) Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021. godinu
  f) Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021. godinu
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2021. godinu
  h) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021. godinu
  i) Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2021. godinu
  j) Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2021. godinu
  k) Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu
  l) Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području Grada Koprivnice u 2021. godini
 9. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu
 10. Donošenje Odluke o zaduživanju Grada Koprivnice
 11. Donošenje Programa o dopuni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Koprivnice
 12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima
 13. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Koprivnice za 2015.-2020.
 14. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Koprivnice za razdoblje do 2030. godine
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice
 16. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta
 17. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice
 18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2020. godini
 19. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2020. godini
 21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih stipendija Grada Koprivnice za akademsku godinu 2019./2020.
 22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
 23.  Donošenje:
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2020. godinu
  b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2021. godinu
 24. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2021. godinu
 25. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača u 2021. godini.
 26. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice
 27. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice
 28. Donošenje Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2021. godini
 29. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 1925/2, 2980/1 i 2980/2 u k.o. Jagnjedovec-grad
 30. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Koprivnice
 31. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna za 2019.
 32. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna za 2020.
 33. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice u 2021. godini
 34. Donošenje Programa korištenja naknada za zadržavanje  nezakonito izgrađenih zgrada Grada Koprivnice za 2021. godinu
 35. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade

Materijale sa 27. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti OVDJE

Video 27. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati  OVDJE

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice