HR EN

Grad Koprivnica

23. sjednica Gradskog vijeća

Dana 21. prosinca 2015. održana je 23. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1. Pitanja i prijedlozi,
2. Donošenje:

a) II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i
Projekcije za 2016.  i 2017.godinu

b) Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu

c) Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2015. godinu

d) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu

e) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2015. godinu

f) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2015. godinu

g) Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2015. godinu

h) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2015. godinu

i)  Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2015. godinu

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu.
4. Donošenje:

a) Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018.godinu

b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2016. godinu

c) Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2016.godinu

d) Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2016.godinu

e) Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2016.godinu

f) Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2016.godinu

g) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2016.godinu

h) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2016.godinu

i) Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2016.godinu

5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize opskrbe i distribucije plina u Grupi Komunalac

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada sa financijskom planom Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2016. godinu

8. Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za člana Nadzornog odbora Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. Koprivnica

9. Donošenje Rješenja o:

a) razrješenju člana Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice

b) imenovanju člana Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice

10. Donošenje Zaključka o usvajanju poslovnog modela Energetskog revolving fonda Grada Koprivnice

11. Donošenje Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2016. godini.

12. Donošenje Odluke o otuđenju zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska“ i „Radnička“ u 2016. godini.

13. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za 2016. godinu

14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o područjima i granicama mjesnih odbora na području Grada Koprivnice

15. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2016. godinu.

16. Donošenje Pravilnika o odobrenju jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama

17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice za akademsku /školsku godinu 2014./2015.

18. Donošenje:

a. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2015. godinu

b. Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2016. godinu

c. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za period od 2016. do 2019.

19. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade

20. Donošenje Odluke o prijenosu prava suvlasništva nekretnine-Palače pravde

 

Materijale sa 23. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje

Video 23. sjednice Gradskog vijeća možete ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice