HR EN

Grad Koprivnica

Grad Koprivnica je prvi pametan grad u regiji s ISO certifikatom za mjerenje kvalitete životaThe city of Koprivnica is the first smart city in the region with ISO certification for measurement of quality of life

Mjerenjem indikatora kvalitete života Koprivnica je dobila  ISO Certifikat 37120:Održivi razvoj – indikatori za gradske službe i kvalitetu života. Time je Koprivnica postala prvi grad u regiji i sedmi grad u Europi s takvim ISO certifikatom.

Projekt certifikacije za ishođenje certifikata provodi World Council on City Data (WCCD). Od ukupno 100 indikatora iz 17 područja relevantnih za gradove, a koji se mjere i analiziraju u postupku certifikacije, Koprivnica je dokazala ispravno mjerenje 46 osnovnih i 48 pomoćnih indikatora čime je osvojila najviši nivo certifikacije – Platinum. Rezultati su objavljeni na stranicama WCCD-a i omogućavaju usporedbu Koprivnice s ostalim certificiranim gradovima bez obzira na veličinu grada i područje u kojem se nalaze zbog metodologije koja se primjenjuje pri certifikaciji.

Smatr city tehnologije i smjer takvog rada sve više dolaze do izražaja, ne samo u Europi već i u Hrvatskoj. Ono što me veseli je što Koprivnica na tom području postaje lider u Hrvatskoj. Kad se pogledaju rezultai, Koprivnica prednjači i mislim da smo s pravom dobili ovaj certifikat prvi u Hrvatskoj i sedmi u Europi – rekao je Mišel Jakšić, zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika.

Gradovi koji su ishodili ISO 37120 certifikat rezultate mogu koristiti za ocjenu rada gradskih službi i kvalitete života u gradu, za prioritizaciju gradskog budžeta, za poboljšanje operativne transparentnosti prema građanima, za podržavanje ICT Smart City rješenja, za usklađivanje javnog i privatnog investiranja u infrastrukturu i za komunikaciju prema građanima koji postaju svjesni kontinuiranih napora i rada gradske uprave i službi u svrhu poboljšanja kvalitete života u gradu.

Ovo je bila prilika da se usporedimo s drugim gradovima i to po točno određenoj metodologiji i propisanim uvjetima koje bi kriterije gradovi koji dobiju ISO certifikat trebali imati. Riječ je o podacima prikupljenim iz različitih institucija. Svaki podatak koji je propisan da se prikupi iskazuje se po broju stanovnika – objasnila je Maja Hleb, predsjednica Uprave GKP Komunalac.

Grad Koprivnica se u suradnji s Gradskim Komunalnim poduzećem, Hrvatskim Telekomom i ostalim partnerima, sigurno razvija u smjeru pametnog grada, koji racionalno upravlja svojim resursima i donosi bolju i kvalitetniju uslugu građanima, što potvrđuje i ISO certifikat čiji rezultati služe upravo boljem upravljanju zajednicom u smjeru pametnih rješenja i održivog razvoja.

Certification Letter

Koprivnica- prvi hrvatski “pametni grad” sa ISO certifikatom

By measuring the indicators of quality of life Koprivnica received the ISO certificate 37120: Sustainable development – indicators of city services and quality of life. Koprivnica became the first city in the region and the seventh city in Europe with this ISO certificate.

Project certification for obtaining the certificate carried out the World Council on City Data (WCCD). From a total of 100 indicators in 17 areas relevant to cities, which are measured and analyzed in the process of certification, Koprivnica has proved correct measurement of 46 basic and 48 additional indicators, which won the highest levels of certification – Platinum. The results were published on the website WCCD and allow comparison Koprivnica with other certified cities regardless of the size of the city and the area of which are because of the methodology applied for the certification.

– Smart City technologies and the direction of such work are increasingly coming to the fore, not only in Europe but also in Croatia. What makes me happy is that Koprivnica in this area is becoming a leader in Croatia. When we look at results, Koprivnica leads and I think we have the right to get this certificate first in Croatia and seventh in Europe – said acting mayor Mišel Jakšić.

Cities who obtained ISO 37120 certification can use results for assessment of city services and quality of life in the city, for the prioritization of the city budget, to improve operational transparency to the citizens, to support ICT Smart City solutions, the harmonization of public and private investment in infrastructure and for communication towards the citizens who become aware of continuous efforts and work of the city administration and services to improve the quality of life in the city.

– This was an opportunity to compare with other cities follow a certain methodology and prescribed conditions that cities that get ISO certificate should have. It is about data collected from different institutions. Any information that is prescribed to collect expressed in terms of population – explained Hleb Maja, Chairman of the Board Komunalac.

City of Koprivnica in cooperation with the utility company, Croatian Telecom and other partners, certainly developing in the direction of smart city, who rationally manage its resources and delivers better quality service to the citizens, which is confirmed by ISO certificate whose results serve better management of the community in the direction of smart solutions and sustainable development.

 

Certification Letter

Koprivnica- first croatian “smart city” with ISO certificate

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy