HR EN

Grad Koprivnica

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice – Referent za prostorno uređenje i gradnju

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice, raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice

1. REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

– 2 izvršitelja/izvršiteljice, na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

UVJETI:

  • srednja stručna sprema građevinske, arhitektonske, upravne struke, odnosno završena gimnazija,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Služba se zasniva na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci  (s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci) radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.   Mjesto rada je u Koprivnici, Zrinski trg 1.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web-stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Koprivnice Zrinski trg 1, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

– životopis,
– dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
– uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak

15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine što se dokazuje slijedećim dokumentima:

a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),
– kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na Zavodu za zapošljavanje, Ispostava Koprivnica, s naznakom: «Za oglas – „Referent za prostorno uređenje i gradnju“ na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Koprivnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice