HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu

Na temelju članaka 9a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice, 29. siječnja 2016. godine, objavila  je

JAVNI POZIV
za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu

UVJETI PRIJAVE

I.

Iz Proračuna Grada Koprivnice sufinancirat će se programi/projekti predlagatelja koji ispunjavaju sljedeće uvjete, i to kako slijedi:

a) samostalni umjetnici, građani i ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, a djeluje na području Grada Koprivnice moraju biti upisani u nadležni registar/zajednicu ili drugo udruženje kojim dokazuju svoj status,
b) fizičke i pravne osobe koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu roba i usluga (potpore za programe koji se odnose na knjigu i nakladništvo),
c) da program zadovoljava potrebe građana i javne potrebe od interesa Grada Koprivnice,
d) da program nije na drugi način sufinanciran iz Proračuna Grada Koprivnice za tekuću godinu,
e) da program nije prijavljen na natječaj u drugom području sufinanciranja iz Proračuna Grada Koprivnice za tekuću godinu.

II.

 Sredstva će biti odobrena za provođenje programa/projekta predlagatelja koji su u potpunosti izvršili sve svoje ugovorne obveze u okviru ranije sufinanciranih programa iz Proračuna Grada Koprivnice.

PODRUČJE FINANCIRANJA I KRITERIJI BODOVANJA

III.

 Na temelju Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2016. godinu, prijavitelji iz kulture sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja te su sukladno njima raspoređeni ukupni financijski iznosi:

 • Prioritetno područje 1 – likovna djelatnost – 6.000,00 kn
 • Prioritetno područje 2 – muzejsko-galerijska djelatnost – 6.000,00 kn
 • Prioritetno područje 3 – glazbena djelatnost – 5.000,00 kn
 • Prioritetno područje 4 – glazbeno-scenska i plesna djelatnost – 5.000,00 kn
 • Prioritetno područje 5 – kazališna djelatnost – 5.000,00 kn
 • Prioritetno područje 6 – filmska i video djelatnost – 6.000,00 kn
 • Prioritetno područje 7 – knjižna i nakladnička djelatnost – 10.000,00 kn
 • Prioritetno područje 8 – knjižnična djelatnost – 6.000,00 kn
 • Prioritetno područje 9 – nova medijska kultura – 5.000,00 kn
 • Prioritetno područje 10 – znanstveno-istraživačka djelatnost – 6.000,00 kn
 • Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 60.000,00 kuna,

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 6.000,00 kuna.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave (dan objave 29. siječnja 2016. godine).

Prijavitelj u kulturi može prijaviti i ugovoriti program/projekt u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.

IV.

Osnovni kriteriji za bodovanje programa/projekta su:

a) kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa/projekta,
b) jasnoća cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa/projekta, uključujući i ostale izvore financiranja i ostale izvore financiranja i kvalitetu razrade financijskog plana/troškovnika,
c) stručne i umjetničke reference autora, odnosno voditelja programa/projekta,
d) kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa/projekta predlagatelja,
e) osmišljen plan djelovanja prema publici, a posebno prema djeci i mladima kroz njima primjerene sadržaje,
f) predstavljanje kulture grada Koprivnice u Hrvatskoj i svijetu,
g) usmjerenost sadržaja na njegovanje i očuvanje identiteta grada Koprivnice.

NAČIN PRIJAVE

V.

 Prijedlozi programa prijavljuju se na posebnim obrascima (svaki program na zasebnoj prijavnici) s pripadajućim prilozima:

 1. obrazac opisa prijave,
 2. obrazac proračuna,
 3. obrazac životopisa prijavitelja,
 4. Dokaz o pravnom statusu predlagatelja programa – za pravne osobe
 5. popis priloga,
 6. Financijsko izvješće o ukupnim prihodima i rashodima, s navedenim izvorima sredstava, za programe financirane iz Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu;
 7. Reference predlagatelja programa (pravne osobe – opis dosadašnje djelatnosti za, fizičke osobe – životopis i potvrda/svjedodžba kojom se dokazuje stručne/umjetničke reference znanja za djelatnost koju se prijavljuje)
 8. Plan djelovanja za 2016. godinu (prema publici i prema djeci i mladima kroz njima primjerene sadržaje).

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na Javni poziv ispunjava se na hrvatskom jeziku, mora sadržavati sve podatke koji se traže (što znači da je potrebno obrasce ispuniti u cijelosti!) i mora biti ispunjena na računalu. Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani od strane prijavitelja.

Nepotpuni obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Ukoliko Prijavni obrazac sadrži navedene nedostatke, prijava će se smatrati nevažećom.

Svi troškovi i zatražena financijska sredstva trebaju biti sukladni aktivnostima u opisnom obrascu prijave te planirani s realnim tržišnim cijenama.

Glavne točke i pitanja u obrascima NIJE DOZVOLJENO mijenjati, dodavati ili brisati.

Dozvoljeno je dodavati jedino potrebne redove i mjesta za nadopunu sadržaja, tj. teksta koji se odnosi na objašnjavanje točaka i pitanja u obrascima.

Obrasci za prijavu mogu se podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, soba broj 2, i na web stranici Grada Koprivnice.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

VI.

 Prijedloge programa/projekata pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Javnog poziva treba dostaviti na potpisanom i ovjerenim obrascima, osobno ili poštom na adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – samostalni umjetnici i ostali“

i elektroničkom poštom na:
maja.ferlindes@koprivnica.hr

 POSTUPAK OCJENJIVANJA PROGRAMA/PROJEKATA

VII.

 Ocjenjivati će se samo pravodobno podnesene i u potpunosti ispunjene prijavnice pristigle u propisanom roku na Javni poziv. Uz prijavu je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Javnom pozivu. Pravovaljane prijave ocjenjivati će Povjerenstvo za ocjenjivanje temeljem Obrasca procjene kvalitete prijave.

Ukoliko na Javni poziv pristigne Prijavnica kojoj nedostaje neki od traženih dokumenata, odmah će se isključiti iz natječajnog postupka i neće se razmatrati kod ocjenjivanja.

Konačnu odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice donosi  gradonačelnik Grada Koprivnice Zaključkom o odobrenju sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice.

Prihvaćeni programi sufinancirat će se prema mogućnostima Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu.

Gradonačelnik može, zbog nedostatka proračunskih sredstava, smanjiti prijedlog raspodijele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice. Sredstva se smanjuju razmjerno danom prijedlogu.

PODNOŠENJE PRIGOVORA

VIII.

 Prijavitelj može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, ocjenjivanja  nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko prijavitelj smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje) te na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

IX.

 Rezultati Javnog poziva objavit će se na web stranici Grada Koprivnice, a svim prijaviteljima bit će poslane i pojedinačne obavijesti na e – mail adresu.

INFORMIRANJE

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno svaku srijedu od 10,00 do 12,00 sati u sobi broj 2 za vrijeme trajanja ovog Javnog poziva uz prethodnu najavu.

KLASA:612-01/16-01/0005
URBROJ:2137/01-04/6-16-2
Koprivnica, 29. siječnja 2016.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice