HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15) i točke 3. Odluke o  načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu, od 16. siječnja 2017. godine, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove dana 16. siječnja 2017. godine, raspisao je

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: OCD) u kulturi koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“) sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2017. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/16).

(2) OCD u kulturi sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja te su sukladno njima raspoređeni ukupni financijski iznosi:

  • Prioritetno područje 1 – likovna djelatnost – 100.000,00 kn
  • Prioritetno područje 2 – glazbena djelatnost, glazbeno-scenska i plesna djelatnost – 150.000,00 kn
  • Prioritetno područje 3 – kazališna djelatnost – 250.000,00 kn
  • Prioritetno područje 4 – filmska i video djelatnost – 30.000,00 kn
  • Prioritetno područje 5 – knjižna, nakladnička djelatnost i knjižnična djelatnost – 80.000,00 kn
  • Prioritetno područje 6 – nova medijska kultura – 90.000,00 kn
  • Prioritetno područje 7 – znanstveno-istraživačka djelatnost – 20.000,00 kn

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 720.000,00 kuna:

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 100.000,00 kuna.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

(4) Rok za podnošenje prijava je 15.12.2017. godine, odnosno do iskorištenja sredstava utvrđenih Programom javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2017. godinu.

(5) Svaka OCD u kulturi može prijaviti i ugovoriti programe/projekte u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti OCD u kulturi koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2016. godinom, te ispunjava uvjete u Točki 2., podtočki 2.1. u Uputama za prijavitelje ovog Javnog poziva.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će, od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti:

  1. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 5.000,00 kn.

(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(7) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske poslove
Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – OCD u kulturi“

Prijedlozi se mogu slati od 16.1.2017. g. do zaključno 15.12.2017.g., odnosno do iskorištenja sredstava.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Udruga građana može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, na odluku neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje), na odluku o dodjeli financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi posebno povjerenstvo koje će imenovati Gradonačelnik Grada Koprivnice.

(8) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 1.12.2017. godine.

KLASA: 007-01/17-01/0008
URBROJ: 2137/01-04/6-17-3
Koprivnica, 16. siječnja 2017.

Pročelnik:
Darko Ledinski, prof.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice