HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje manifestacija i festivala u 2024. godini

Javni poziv za sufinanciranje manifestacija i festivala u 2024. godini

 • Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje manifestacija i festivala u 2024. godini (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 7/23).
 • Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za organiziranje manifestacija i festivala koje će provoditi u 2024. godini.
 • Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 60.000,00 EUR.
 • Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti Zahtjev za sljedeća prioritetna područja:
 • Prioritetno područje 1 – manifestacije

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti za područje manifestacije i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 100,00 EUR, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 3.000,00 EUR.

 • Prioritetno područje 2 – festivali

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti za područje festivali i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 100,00 EUR, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 15.000,00 EUR.

Prijavitelji na ovaj Javni poziv mogu podnijeti 1 prijavu.

Manifestacije/festivali mogu se sufinancirati od 5% do 100% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova manifestacije/festivala.

 • Rok za prijavu na Javni poziv je od dana objave Javnog poziva do utrošenja sredstava po ovom Javnom pozivu, a najkasnije do 29.04.2024. godine zaključno s 23:59 sati.
 • Prijavu na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva (nositelj manifestacije ili festivala) koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija, Registar udruga ili drugi odgovarajući registar zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2023. godinom, te ispunjava uvjete iz točke 2., podtočke 2.1. Uputa za prijavitelje ovog Javnog poziva.
 • Neprihvatljivi prijavitelji su ogranci organizacija civilnog društva koji nemaju pravnu osobnost, političke stranke, vjerske zajednice, ustanove te članice Zajednice športskih udruga grada Koprivnice, Studentskog sportskog saveza grada Koprivnice, Vatrogasne zajednice grada Koprivnice i Zajednice tehničke kulture grada Koprivnice
 • Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži prijavni obrazac i obvezne priloge kako je navedeno u Javnom pozivu za dostavu programskih/projektnih prijedloga:

Obvezna dokumentacija za prijavu programa/projekta koja se podnosi putem aplikacije je:

 1. Opisni i financijski obrazac,
 2. Potpisni obrazac.

Obrazac može biti potpisan digitalno i vlastoručno:

 • Digitalno- isključivo elektronički kvalificiranim potpisom,
 • Vlastoručno- fizički potpisan.

Dodatna dokumentacija:

 1. Zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad organizacije civilnog društva i u izravnoj su vezi s prijavom na Javni poziv.

Prijava se podnosi isključivo putem aplikacije za natječaje koja je dostupna na mrežnoj stranici Grada Koprivnice: www.koprivnica.hr .

Prijave poslane poštom ili na bilo koji drugi način neće se uzimati u obzir.

Detaljne informacije o načinu prijave nalaze se u Uputi za korištenje aplikacije koja je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Rok za prijavu na Javni poziv je od dana objave Javnog poziva do utrošenja sredstava po ovom Javnom pozivu, a najkasnije do 29.04.2024. godine zaključno s 23:59 sati.

Prijava dostavljena elektroničkim putem smatra se podnesenom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za zaprimanje takvih poruka.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Sve pristigle i zaprimljene prijave proći će kroz sljedeću proceduru:

 • Procjena prijava u odnosu na propisane uvjete Javnog poziva,
 • Ocjenjivanje prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Javnog poziva,
 • Zaključak o dodjeli sredstava,
 • Ugovaranje

Prijave će se obrađivati pojedinačno, i to po redoslijedu zaprimanja.

Prijavitelji koji su nezadovoljni Zaključkom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor. Prigovor se može podnijeti u roku od 8 dana od primitka Zaključka i to na postupak Javnog poziva, na Zaključak o neispunjavanju propisanih uvjeta poziva, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko organizacija civilnog društva smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanja), na Zaključak o dodjeli financijskih sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.

Rok za donošenje odluke po prigovoru je 8 radnih dana od dana primitka prigovora.

 • Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će, od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva, zatražiti:
 1. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 663,00 eura
 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 3. Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga,
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju za osobu ovlaštenu za zastupanje i voditelja manifestacije/festivala.

Sa svim organizacijama civilnog društva kojima su odobrena financijska sredstva i po dostavi ostale dokumentacije navedene u ovoj točki, Grad će sklopiti ugovor o sufinanciranju manifestacije ili festivala.

 • Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: djelatnosti@koprivnica.hr.

Pitanja se mogu postavljati zaključno do 22.04.2024. godine.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili.

Proračun Grada Koprivnice za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. godinu GGK https://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2023/12/Glasnik_7.pdf

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice; GGK https://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2019/10/glasnik_grada_koprivnice_03_2015.pdf

https://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2019/10/glasnik_grada_koprivnice_03_2016.pdf

https://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2019/12/glasnik_broj_7_2019.pdf

Javni poziv i prateća dokumentacija dostupna je na linku:

https://javni-pozivi.koprivnica.hr/javni-pozivi/javni-poziv-za-sufinanciranje-manifestacija-i-festivala-u-2024-godini/

 

PROČELNICA:
Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice