HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu

Na temelju članaka 9a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13.-pročišćeni tekst) i članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/04., 3/09. i 5/09.) gradonačelnica Grada Koprivnice, 2. listopada 2014. godine, objavila  je

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Grada Koprivnice za 2015. godinu

UVJETI PRIJAVE

I.

Iz Proračuna Grada Koprivnice sufinancirat će se programi predlagatelja koji ispunjavaju sljedeće uvjete utvrđene člankom 3. Pravilnika o načinu bodovanja Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice, od 2. listopada 2014. godine, i to kako slijedi:

a) ustanova kojoj je osnivač Grad Koprivnica i ostale ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, građani, udruge i ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, a djeluje na području Grada Koprivnice moraju biti upisani u nadležni registar/zajednicu ili drugo udruženje kojim dokazuju svoj status,
b) fizičke i pravne osobe koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu roba i usluga (potpore za programe koji se odnose na knjigu i nakladništvo),
c) da program zadovoljava potrebe građana i javne potrebe od interesa Grada Koprivnice,
d) da program nije sufinanciran u okviru zajednica udruga Grada Koprivnice,
e) da program nije na drugi način sufinanciran iz Proračuna Grada Koprivnice za tekuću godinu,
f) da program nije prijavljen na natječaj u drugom području sufinanciranja iz Proračuna Grada Koprivnice za tekuću godinu.

II.

Sredstva će biti odobrena za provođenje programa predlagatelja koji su u potpunosti izvršili sve svoje ugovorne obveze u okviru ranije sufinanciranih programa iz Proračuna Grada Koprivnice.

PODRUČJE FINANCIRANJA I KRITERIJI BODOVANJA

III.

Sukladno člancima 9a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i Pravilniku o načinu bodovanja Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice, od 02.listopada 2014. godine u Program javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu bit će uvršteni programi u okviru sljedećih područja djelatnosti:

a) likovna djelatnost,
b) muzejsko-galerijska djelatnost,
c) glazbena djelatnost,
d) glazbeno-scenska i plesna djelatnost,
e) kazališna djelatnost,
f) filmska i video djelatnost,
g) knjižna i nakladnička djelatnost,
h) knjižnična djelatnost,
i) nova medijska kultura,
j) znanstveno-istraživačka djelatnost.

IV.

Osnovni kriteriji za bodovanje programa su:

a) kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa,
b) jasnoća cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i ostale izvore financiranja i ostale izvore financiranja i kvalitetu razrade financijskog plana/troškovnika,
c) stručne i umjetničke reference autora, odnosno voditelja programa,
d) kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa predlagatelja,
e) osmišljen plan djelovanja prema publici, a posebno prema djeci i mladima kroz njima primjerene sadržaje,
f) predstavljanje kulture grada Koprivnice u Hrvatskoj i svijetu,
g) usmjerenost sadržaja na njegovanje i očuvanje identiteta grada Koprivnice.

NAČIN PRIJAVE

V.

Prijedlozi programa prijavljuju se na posebnoj prijavnici (svaki program na zasebnoj prijavnici) s pripadajućim prilozima:

 1. Prilog 1. – troškovnik – svi prijavitelji;
 2. Prilog 2. Izjava o nekažnjavanju da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak (ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika);
 3. Udruge građana:
  a) Financijsko izvješće o radu udruge za 2013. godinu sukladno članku 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 10/08., 7/09. i 158/13.),
  b) Račun prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.-30.06.2014. godine sukladno članku 66. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 10/08., 7/09. i 158/13.),
 4. Ostale pravne i fizičke osobe: financijsko izvješće o ukupnim prihodima i rashodima, s navedenim izvorima sredstava, za programe financirane iz Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu;
 5. Dokaz o pravnom statusu predlagatelja programa – za pravne osobe;
 6. Reference predlagatelja programa (pravne osobe -opis dosadašnje djelatnosti za, fizičke osobe- životopis i potvrda/svjedodžba kojom se dokazuje stručne/umjetničke reference znanja za djelatnost koju se prijavljuje )
 7. Plan djelovanja za 2015.godinu (prema publici i prema djeci i mladima kroz njima primjerene sadržaje).

Prijavnica, prilog 1.-Troškovnik, prilog 2.- Izjava o nekažnjavanju i Upute za prijavitelje o načinu prijavljivanja i popunjavanja potrebnih obrazaca mogu se podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, soba broj 19, i na web stranici Grada Koprivnice.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

VI.

Prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Javnog poziva treba dostaviti na potpisanom i ovjerenom obrascu, osobno ili poštom na adresu:

Grad Koprivnica
„Prijava na Javni poziv – programi javnih potreba u kulturi“
Upravni odjel za društvene djelatnosti
       Koprivnica, Zrinski trg 1

 i u elektroničkom obliku na e-mail: silvija.ferenc@koprivnica.hr

Prijedlozi se mogu slati od 03. listopada 2014. godine do zaključno 17. listopada 2014.godine, neovisno o načinu predavanja prijedloga. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 048/279-537.

POSTUPAK BODOVANJA PROGRAMA 

VII.

Bodovati će se samo pravodobno podnesene i u potpunosti ispunjene prijavnice pristigle u propisanom roku na Javni poziv za slijedeću godinu. Prijavnici je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena  u Javnom pozivu.

Ukoliko na Javni poziv pristigne Prijavnica kojoj nedostaje neki od traženih dokumenata, odmah će se isključiti iz natječajnog postupka i neće se razmatrati kod bodovanja.

Programe boduje Kulturno vijeća Grada Koprivnice primjenom odredaba Pravilnika o načinu bodovanja Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice, 02. listopada 2014. godine.

Temeljem provedenog ispitnog postupka, bodovanja i utvrđenih okolnosti Kulturno vijeće Grada Koprivnice dužno je gradonačelniku predati prijedlog raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice, u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijavnica, a što se utvrđuje zapisnikom o preuzimanju.

Prihvaćeni programi sufinancirat će se prema mogućnostima Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu.

Konačnu odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice donosi  gradonačelnik Grada Koprivnice Zaključkom o odobrenju sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice.

Gradonačelnik može, zbog nedostatka proračunskih sredstava, smanjiti prijedlog raspodijele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice. Sredstva se smanjuju razmjerno danom prijedlogu.

OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

VIII.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na web stranici Grada Koprivnice, a svim prijaviteljima bit će poslane i pojedinačne obavijesti na e – mail adresu.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice