HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu i financiranje troškova najamnine za 2023. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Grada Koprivnice

Javni poziv
za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu i financiranje troškova najamnine za
2023. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite
na području Grada Koprivnice

I.

Ovaj Javni poziv objavljuje se sukladno točki V. 1.3. Programa mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Grada  Koprivnice, KLASA: 500-01/23-01/0004, URBROJ: 2137-1-06/2-23-2 od 05. rujna 2023. godine (u daljnjem tekstu: Program) za Mjeru poticajna naknada i Mjeru financiranja troškova najamnine. Poticajna naknada (u daljnjem tekstu: poticajna naknada) može se ostvariti u neto iznosu od 13.272,28 EUR/ 100.000,00 kuna, dok se iznos financiranja troškova najamnine može ostvariti najviše do 500,00 EUR/ 3.767,25 kuna.

II.

Pravo na poticajnu naknadu i financiranje troškova najamnine može ostvariti isključivo doktor medicine specijalist pedijatrije zaposlen na neodređeno, puno radno vrijeme u specijalističkim ordinacijama u sastavu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Koprivnici, i to na način i pod uvjetima propisanima Programom.

III.

Zahtjev za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu i financiranje troškova najamnine podnosi se Gradu Koprivnici u pisanom obliku, na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva.
Uz propisani obrazac potrebno je priložiti:
– presliku ugovora o radu na neodređeno, puno radno vrijeme,
– potvrdu o radnopravnom statusu osiguranika koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– presliku osobne iskaznice.
Ukoliko se zahtjev odnosi i na financiranje troškova najamnine uz zahtjev je potrebno priložiti i:
– presliku ugovora o najmu nekretnine,
– potvrdu Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Koprivnici da podnositelj zahtjeva nema u vlasništvu nekretninu za stanovanje na području tog suda.

IV.

Pisani zahtjevi se predaju u pisarnici, sobi br. 3. Gradske uprave, Zrinski trg 1 ili se šalju poštom preporučeno u zapečaćenom omotu s naznakom Grad Koprivnica, Zrinski trg l, Koprivnica –„zahtjev za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu i financiranje troškova najamnine za 2023. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Grada Koprivnice“ – ne otvaraj”.
Pisani zahtjevi se predaju od 14.09.2023. godine (četvrtak) do 25.09.2023. godine (ponedjeljak).
Zahtjevi zaprimljeni prije početnog ili nakon isteka završnog roka, neće se razmatrati.

V.

Pregled i ocjenu zahtjeva za isplatu poticajne naknade provodi povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo prilikom pregleda i ocjene zahtjeva utvrđuje sljedeće:
– je li zahtjev podnesen na način i u roku propisanom Javnim pozivom,
– je li zahtjev podnio ovlašteni podnositelj zahtjeva (doktor medicine specijalist pedijatrije),
– je li zahtjevu priložena sva propisana dokumentacija,
– jesu li ispunjeni svi uvjeti za priznavanje prava na poticajnu naknadu/financiranje troškova najamnine propisani Programom i ovim Javnim pozivom.

VI.

Odluku o isplati poticajne naknade donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.

VII.

Doktor medicine specijalist pedijatrije kojem je odlukom gradonačelnika priznato pravo na poticajnu naknadu dužan je sklopiti s Gradom Koprivnicom ugovor o dodjeli poticajne naknade na način i u roku određenom Javnim pozivom, u suprotnom će se smatrati da je odustao od svog zahtjeva. Korisnik poticajne naknade obvezan je ostati bez prekida u radnom odnosu na neodređeno, puno radno vrijeme u specijalističkoj ordinaciji u Koprivnici najmanje godinu dana od dana potpisa ugovora o dodjeli poticajne naknade. Korisnik poticajne naknade u svrhu dokazivanja ispunjenja navedene obveze dužan je Gradu Koprivnici dostaviti službenu dokumentaciju iz koje je vidljivo ispunjenje navedene obveze i to u roku i način kako to bude utvrđeno ugovorom o dodjeli poticajne naknade. Korisnik poticajne naknade kojemu je radni odnos prestao prije isteka roka za koji je ostvario pravo na poticajnu naknadu obvezuje se vratiti Gradu Koprivnici cjelokupni
isplaćeni iznos na ime poticajne naknade za to razdoblje, kao i iznos najamnine ukoliko je ostvario i pravo na financiranje troškova najamnine. Za potrebe osiguranja povrata isplaćene poticajne naknade, zbog slučajeva neispunjenja obveza iz Programa, korisnik poticajne naknade dužan je u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o dodjeli poticajne naknade, predati Gradu Koprivnici bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos koji pokriva iznos priznate poticajne naknade.

VIII.

Poticajna naknada isplaćuje se najkasnije do kraja kalendarske godine za koju je ostvareno pravo na poticajnu naknadu na račun korisnika poticajne naknade, a temeljem sklopljenog ugovora o dodjeli poticajne naknade te pod uvjetom dostave bjanko zadužnice.
Iznos kojim se financira trošak najamnine isplaćuje se mjesečno na račun korisnika poticajne naknade.
Porez i doprinose na isplaćenu poticajnu naknadu obračunava i plaća Grad Koprivnica.
Grad Koprivnica ima pravo prije isplate poticajne naknade zatražiti od korisnika poticajne naknade dostavu ažurirane dokumentacije iz koje je vidljivo trajanje radnog odnosa za koji je ostvareno pravo na poticajnu naknadu.
Grad Koprivnica ima pravo obustaviti isplatu poticajne naknade i troškova najamnine u slučaju prekida/promjena u radnom odnosu korisnika poticajne naknade.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice