HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata

Na temelju točke I. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u 2016. godini KLASA: 007-01/16-01/0002, URBROJ: 2137/01-04/6-16-1 od 29. siječnja 2016. godine i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice raspisuje

JAVNI POZIV
za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice

Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) gradonačelnica Grada Koprivnice raspisala je javne pozive za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u 2016. godini i to kako slijedi:

 1. Javni poziv za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu
 2. Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva
 3. Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga u kulturi iz proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu
 4. Javni poziv za predlaganje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2016. godinu
 5. Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz proračuna Grada Koprivnice za 2016. godine.

Javni poziv za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje  programa/

projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice  raspisuje se u cilju formiranja stručnog i nepristranog povjerenstva  u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

(1) Zadaća ocjenjivača

Potencijalni ocjenjivači ocjenjivati će programe/projekte prema kriterijima propisanim Javnim pozivima za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u 2016. godini, odnosno prema Obrascu za ocjenu kvalitete/vrijednosti prijave. Ocjenjivanje programa/projekata može se provesti putem elektroničke pošte za odabrane ocjenjivače koji ne žive na području Grada Koprivnice.

Odabrani ocjenjivači ocjenjivati će programe/projekte prema sljedećim područjima:

 1. Zdravstvo, rekreacija i tjelesna aktivnost
 2. Socijalna skrb
 3. Obitelj, djeca i mladi
 4. Kultura
 5. Hrvatski branitelji i sudionici Drugog svjetskog rata
 6. Zaštita potrošača, ljudskih prava i sloboda, ravnopravnost spolova
 7. Ekologija
 8. Volonterizam
 9. Poslovanje organizacija civilnog društva

Područja su indikativna sukladno trenutno objavljenim Javnim pozivima, što ne isključuje dodatna programska/projektna područja.

Potencijalni ocjenjivači prema svojim kvalifikacijama mogu se opredijeliti za najviše 2 područja koja navode u Obrascu životopisa.

Naglašavamo da je namjera Grada Koprivnice osnivanje trajne baze nezavisnih vanjskih stručnjaka/ocjenjivača koji bi vršili ocjenu programskih/projektnih prijedloga i u okviru budućih Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva i ostalih.

(2)Uvjeti za odabir potencijalnih ocjenjivača

Sukladno programskom području za Javne pozive od ocjenjivača se traži da udovoljavaju sljedećim općim uvjetima, a prednost kod odabira će imati potencijalni ocjenjivači prema listi prednosti:

Opći uvjeti: 

 • minimalno viša stručna sprema iz područja društvenih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva te humanističkih znanosti sukladno Programima javnih potreba Grada Koprivnice
 • minimalno 2 godine profesionalnog iskustva vezanog uz specifično područje ekspertize za koje se prijavljuje (kultura, zdravstvo, socijalna skrb, odgoj i obrazovanje i sl.)
 • izvrsno poznavanje engleskog i hrvatskog jezika u govoru i pismu

Prednosti:

 • radno ili volontersko iskustvo u organizacijama civilnog društva
 • poznavanje Zakona o udrugama
 • poznavanje Projektnog ciklusa i izrade projektnog prijedloga

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

 • obrazac životopisa
 • obrazac izjave o istinitosti podataka
 • dokaz o stručnoj spremi (fotokopija)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 2 godine (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda poslodavca ili drugog odgovarajućeg dokaza (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima područja prijave ovog Javnog poziva
 • dokaz o poznavanju engleskog i hrvatskog jezika u govoru i pismu (potvrda ili izjava)
 • dokaz o poznavanju Zakona o udrugama, projektnog ciklusa i izrada projektnog prijedloga (potvrda ili izjava)

(3) Način odabira i angažman ocjenjivača

Ocjenjivanje

Sve pristigle prijave ocjenjivat će Povjerenstvo za odabir ocjenjivača prema uvjetima navedenim u ovom Javnom pozivu. Povjerenstvo za odabir ocjenjivača na temelju prijava oformit će bazu ocjenjivača. Grad Koprivnica može zatražiti dodatna objašnjenja ili pozvati kandidate na razgovor.

Prednost će imati oni kandidati koji imaju više profesionalnog iskustva u području relevantnom za ovaj Javni poziv.

Svaki kandidat dužan je dostaviti sve obrasce, dokaze i izjave kojima dokazuje opće uvjete i prednosti ovog Javnog poziva.

Prije početka postupka odabira programa/projekata sa stručnjacima koji ispunjavaju navedene kriterije i koji su odgovarajućeg profila bit će uspostavljen kontakt radi provjere njihove dostupnosti u razdoblju predviđenom za postupak odabira. Ako neki od pozvanih kandidata neće moći biti na raspolaganju tijekom cijelog postupka odabira pristiglih prijava i/ili će biti u sukobu interesa, poziv će biti dostavljen sljedećem kandidatu na listi baze ocjenjivača.

Naknade

Grad Koprivnica će s odabranim ocjenjivačima sklopiti ugovore o pružanju usluge ocjenjivanja programa/projekata. Osim ocjene projektnih prijedloga od ocjenjivača se može tražiti i sudjelovanje na sastancima Povjerenstva za ocjenjivanje.

Potpisivanjem ugovora ocjenjivač se obvezuje da će ocijeniti sve prijave koje mu se dodijele i to u zadanom roku.

Sukob interesa

U svrhu izbjegavanja mogućeg sukoba interesa ocjenjivači koji su bili ili su angažirani na pripremi i budućoj provedbi pojedinih prijava prijavljenih na Javni poziv ili su u poslovnom privatnom ili emocionalnom odnosu s prijaviteljem na Javne pozive neće se uzimati u obzir za ulogu ocjenjivača. O mogućem sukobu interesa pri ocjeni pojedinih prijava ocjenjivači će se unaprijed izjasniti. Svi odabrani ocjenjivači na početku postupka odabira potpisati će izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa kojom potvrđuju da ni na koji način nisu u sukobu interesa u odnosu na pristigle prijave.

Postupak prijave

Molimo sve zainteresirane da nam svoje prijave na hrvatskome jeziku dostave zaključno s danom 29. veljača 2016. godine, na adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1
48 000 Koprivnica

ili na adresu elektroničke pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr
s naznakom: „Prijave za ocjenjivače programa/projekata organizacija civilnog društva“

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na ovaj Javni poziv.

KLASA: 007-01/16-01/0002
URBROJ: 2137/01-04/6-16-13
Koprivnica, 18. veljače 2016.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice