HR EN

Grad Koprivnica

Javni natječaj za prijam u službu i imenovanje: Unutarnji revizor/ica

Na temelju članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.) i članka 12. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ broj 35/08. i 96/13.), gradonačelnica Grada Koprivnice, raspisuje

 JAVNI   NATJEČAJ

za prijam u službu i imenovanje:

1. Unutarnji revizor/ica   – 1 izvršitelj/ica u Jedinici za unutarnju reviziju Grada Koprivnice

UVJETI:

 • magistar/magistra struke ili stručni specijalist/specijalistica ekonomske ili pravne struke,
 • najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima navedene stručne spreme i struke,
 • stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje jednog stranog  jezika s područja Europske unije,
 • poznavanje  rada na računalu.

Pored navedenih  uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Sukladno članku 14. stavku 3. alinejama 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu kao i kandidati koji nemaju stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru uz obavezu da u roku godine dana nakon rasporeda na to radno mjesto steknu stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.  Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi  priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti  bitnih za obavljanje radnog mjesta putem pisanog testiranja te intervju.  Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Grada Koprivnice naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja  i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Koprivnice Zrinski trg 1, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (VSS) u trajanju od najmanje 4 godine,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu  (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),
 •  kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti i presliku domovnice.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte,  isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: «Za natječaj – UNUTARNJI REVIZOR»,  na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Koprivnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice