HR EN

Grad Koprivnica

Javni natječaj za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice

KLASA: 112-01/18-02/0026

URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-1

Koprivnica, 28.06.2018.

 

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. I 4/18. – u daljnjem tekstu: Zakon), gradonačelnik Grada Koprivnice,  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 za imenovanje na neodređeno vrijeme

 pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice

 

1 izvršitelj/izvršiteljica

uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 

 UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU

OPĆI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:

 • punoljetnost i
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

 POSEBNI UVJETI:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili geotehničke struke
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • iskustvo na poslovima vođenja investicija
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu

 U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana  od imenovanja.

Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat  koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03. i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mjesto rada je u Koprivnici, Zrinski trg 1.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Koprivnice Zrinski trg 1, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne knjižice a ukoliko podnositelj prijave ne posjeduje navedene dokumente, može se priložiti i domovnica)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ukoliko ga je podnositelj prijave položio (preslika)
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 5 godina što se dokazuje slijedećim dokumentima:
 1. a) potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
 2. b) potvrdom poslodavca ili drugim odgovarajućim dokazom (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje pet godina a koje je evidentirano u evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potrebno je dostaviti dokaze iz točke a) i točke b))
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • dokaz o iskustvu na poslovima vođenja investicija (potvrda, izjava i sl.)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima odnosno imenuje, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

U prijavi na natječaj navode se i osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte) isključivo za potrebe postupka te se isti neće upotrijebiti u druge svrhe.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: „Za natječaj – pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo“,  na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice