HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb – 17.7.2020.

Dana 17.7.2020. održana je sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb sa sljedećim dnevnim redom

  1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju i Izvješće o radu za 2019. godinu GD Crvenog križa za 2019. godinu
  2. Razmatranje prijedloga:
    a) I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (iz nadležnosti Odbora )
    b) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020.godinu
    c) Programa o izmjeni Programa javnih potreba  u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2020. godinu.
  3. Razno.-

 

TOČKA 1.

Odbor je jednoglasno  (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu GD Crvenog križa za 2019. godinu

TOČKA 2.

a) Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu, iz nadležnosti Odbora

b) Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020.godinu

c) Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba  u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2020. godinu

Svi predloženi akti upućuju se Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice