HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport – 17.7.2020.

Dana 17.7.2020. održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga  Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu udruga i  zajednica udruga za 2019. godinu:
  a) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice,
  b) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
 2. Razmatranje prijedloga:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu ( iz nadležnosti Odbora )
  b) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020.godinu
  c) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2020.godinu
  d) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2020. godinu
  e) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2020.godinu
  f) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2020. godinu.
 3. Razmatranje  Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Koprivnice

 

TOČKA 1.

a) Odbor je jednoglasno (4“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice

b) Odbor je jednoglasno (4“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice

TOČKA 2.

a) Odbor je većinom glasova (3“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu, iz nadležnosti Odbora

b) Odbor je jednoglasno (4“za“) podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020.godinu

c) Odbor je jednoglasno (4“za“) podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2020.godinu

d) Odbor je jednoglasno (4“za“) podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2020.godinu

e) Odbor je jednoglasno (4“za“) podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2020.godinu

f) Odbor je jednoglasno (4“za“) podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba  u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2020. godinu

TOČKA 3.

Odbor je  jednoglasno (4“za“) podržao Prijedlog mreže osnovnih škola na području Grada Koprivnice

Svi doneseni akti upućuju se Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice