HR EN

Grad Koprivnica

29. sjednica Gradskog vijeća

Dana 18.3.2013. godine održana je 29.sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.
 2. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2012. godinu
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
  a) Izvješća o radu za 2012. godinu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
  b) Izvješća o radu za 2012. godinu Muzeja grada Koprivnice
  c) Izvješća o radu za 2012. godinu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu obnašateljice dužnosti gradonačelnika zamjenice gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2012.-31.12.2012.godine
 5. Donošenje:
  a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2012. g.
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.07.-31.12.2012.
 6. Donošenje Odluke:
  a) o prihvaćanju Sporazuma o integraciji Veleučilišta u Varaždinu i Medijskog sveučilišta u Koprivnici,
  b) o prijenosu poslovnih udjela u društvu media uni d.o.o.
  c) o izmjeni Odluke o zaključenju Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću media uni d.o.o.
 7. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Koprivnice
 8. Donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Koprivnice.
 9. Donošenje Odluke o:
  a) prijenosu izgrađene plinske mreže u vlasništvo Gradskog komunalnog poduzeća «Komunalac» d.o.o. Koprivnica
  b) ulaganju izgrađene plinske mreže u temeljni kapital Gradskog komunalnog poduzeća «Komunalac» d.o.o. Koprivnica
 10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Koprivnice.
 11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013.godini.
 12. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje sredstvima Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu – „PROJEKT KAMPUS“.
 13. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama.
 14. Donošenje Odluke o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja javne rasvjete na području Grada Koprivnice na području Grada Koprivnice od 2013. godine do 31.12.2016. godine.
 15. Donošenje Odluke o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih s prometnica na području Grada Koprivnice od 2013. do 31.12.2014. godine.
 16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice.
 17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice.
 18. Donošenje Zaključka o ne prihvaćanju Prijedloga za izradu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „ZONA A-11“ u Koprivnici.
 19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
  a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2012. godinu
  b) Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2012. godinu
  c) Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade na području Grada Koprivnice za 2012. godinu
  d) Izvješća o radu Komunalnog redarstva u 2012. godini
 20. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djecu u Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica
 21. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
 22. Donošenje Zaključka o davanju  suglasnosti na:
  a) Zaključak o prodaji nekretnine-zemljišta k.č.br. 286/15 u k.o. Koprivnica
  b) Odluku o sanaciji ravnog krovišta objekta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica-Trg Podravskih heroja 7
 23. Donošenje Plana rashoda za:
  a) nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2013 godinu,
  b) materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola na području Grada Koprivnice za 2013. godinu,
 24. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
  a) Izvješća o aktivnostima provedenim tijekom 2012. godine u okviru Akcije „Sretno dijete – sretan grad Koprivnica“
  b) Izvješća o socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice za 2012. godinu,
  c) Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2012. godinu.
 25. Donošenje Odluke o prodaji:
  a) građevinskog zemljišta k.č.br. 5497/9, k.o. Koprivnica
  b) građevinskog zemljišta k.č.br. 2667/9, k.č.br. 2667/14, k.č.br. 6073/1 i k.č.br. 6073/6 k.o. Koprivnica
  c) nekretnine u poslovnoj zoni «Dravska» u Koprivnici
 26. Donošenje Odluke o kupnji građevinskog zemljišta k.č.br. 1258/6, k.č.br. 1258/3, k.č.br. 1258/8, k.č.br. 2662/11, k.č.br. 2665/7, k.č.br. 2662/7 i k.č.br. 2659/4, k.o. Koprivnica
 27. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
 28. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za:
  a) kupnju građevinskog zemljišta k.č.br. 5497/9 k.o. Koprivnica
  b) raspisivanje javnog natječaja za prodaju poslovnih prostora u prizemnom dijelu građevine P-29 ( POS 3 )
 29. Donošenje:
  a) Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice u 2012. godini
  b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
  Donošenje Rješenja o imenovanju:
  a) članova Školskog odbora Osnovne škole „A.N.Gostovinski“ Koprivnica
  b) članova Školskog odbora Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica
  c) članova Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica
  d) članova Školskog odbora Umjetničke škole „Fortunat Pintarić“ Koprivnica
  e) članova Školskog odbora COOR „Podravsko sunce“
  f) člana Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Koprivnice
  g) članova Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever ispred Grada Koprivnice

29. sjednica Gradskog vijeća, 18.3.2013.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice