HR EN

Grad Koprivnica

27. sjednica Gradskog vijeća

Dana 11. srpnja 2016. godine održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Pitanja i prijedlozi,
2. Pregled stanja sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2015. godinu
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2015. godinu trgovačkih društava i ustanova:
a) KOMUNALAC d.o.o.
b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
c) KOPRIVNIČKI PODUZETNIK o.o.
d) KAMPUS d.o.o.
e) media uni d.o.o. u likvidaciji
f) RK PODRAVKA s.d.d.
g) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
h) Regionalna energetska agencija Sjever
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu:
a) Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
c) Turističke zajednice Grada Koprivnice
d) Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica
e) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
f) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Grada Koprivnice za 2015. godinu
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2015. godinu
7. Donošenje:
a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
b) Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2016. godinu
c) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2016.godinu
d) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2016.godinu
e) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2016.godinu
f) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2016.godinu
g) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2016.godinu
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Koprivnice za 2015. godinu
9. Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice.
10. Donošenje Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice
11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice
12. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice (Republika Hrvatska) i Grada Heviza (Mađarska )
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za 2014. i 2015. godinu, za 2015.godinu
14. Donošenje Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020.godine
15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu u programe Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica te pravima i obvezama korisnika usluga
16. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice
17. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja javnog poziva
18. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2016. godinu u školama na području Grada Koprivnice
19. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2016. godini
20. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2016./2017.
21. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na otpis građe
22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u:
a) kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu
b) obrazovanju Grada Koprivnice za 2015. godinu
c) području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2015. godinu
d) području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2015. godinu
e) socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2015. godinu
f) sportu Grada Koprivnice za 2015. godinu
23. Donošenje Rješenja o:
a) razrješenju predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja
b) razrješenju predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje Grada  Koprivnice
c) imenovanju predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja
d) imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje Grada Koprivnice
24. Donošenje Odluke o izmjenama Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu
25. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2016. godinu
26. Donošenje Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2016. godinu.

Materijale sa 27. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje

Video 27. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice