HR EN

Grad Koprivnica

21. sjednica Gradskog vijeća

Dana 17.12.2019. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje:
  a) Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu
  b) Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu
  c) Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu
  d) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019.godinu
  e) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019. godinu
  f) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2019.godinu
  g) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2019.godinu
  h) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2019. godinu.
 3. Donošenje Odluke o korištenju prostora mjesnih odbora na području Grada Koprivnice
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice
 5. Donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2020. godinu
 6. Donošenje Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2020. godini
 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2020. godinu
 8. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2020. godinu
 9. Donošenje Programa:
  a) o izmjenama Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2020. godinu
  b) o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020. godinu
 10. Donošenje Odluke:
  a) o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.
  b) o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Koprivnice
 12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice
 13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice
 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice.
 15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana djelovanja Grada Koprivnice na području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 16.  Donošenje:
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2019. godinu,
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2020. godinu.
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna u Gradu Koprivnici
 18. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice

Materijale sa 21. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 21. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice