HR EN

Grad Koprivnica

21. sjednica Gradskog vijeća

Dana 17.12.2019. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje:
  a) Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu
  b) Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu
  c) Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2019. godinu
  d) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019.godinu
  e) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019. godinu
  f) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2019.godinu
  g) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2019.godinu
  h) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2019. godinu.
 3. Donošenje Odluke o korištenju prostora mjesnih odbora na području Grada Koprivnice
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice
 5. Donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2020. godinu
 6. Donošenje Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2020. godini
 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2020. godinu
 8. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2020. godinu
 9. Donošenje Programa:
  a) o izmjenama Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2020. godinu
  b) o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020. godinu
 10. Donošenje Odluke:
  a) o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.
  b) o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Koprivnice
 12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice
 13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice
 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice.
 15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana djelovanja Grada Koprivnice na području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 16.  Donošenje:
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2019. godinu,
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2020. godinu.
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna u Gradu Koprivnici
 18. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice

Materijale sa 21. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 21. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice