HR EN

Grad Koprivnica

2. sjednica Gradskog vijeća

Dana 20. srpnja 2017. godine održana je  2. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1. Pitanja i prijedlozi,
  – polaganje svečane prisege članova Gradskog vijeća
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2016. godinu trgovačkih društava i agencija:
  a) KOMUNALAC d.o.o.
  b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
  c) KOPRIVNIČKI PODUZETNIK o.o.
  d) KAMPUS d.o.o.
  f) RK PODRAVKA s.d.d.
  g) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
  h) Regionalna energetska agencija Sjever
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2016. godinu:
  a) GD Crvenog križa Koprivnica
  b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
  d) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
 4. Donošenje:
  a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.-31.12.2016.
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu zamjenika koji obnaša dužnost gradonačelnika/gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.
 6. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2017./2018.
 7. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na godišnji otpis knjižnične građe svih odjela
 8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2017./2018.
 9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o upravljanju,  raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice
 10. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Koprivnica ul. 13798, k.č.br. 3107/2
 11. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra radi prijenosa prava vlasništva na Republiku Hrvatsku u svrhu rekonstrukcije postojećeg kolosijeka i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge M 201
 12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za razdoblje od lipnja do prosinca 2017.godine
 13. Donošenje Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
 14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice
 15. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
  b) izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
  c) izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za statutarno pravna pitanja
  d) izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  e) izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju
  f) izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja
  g) izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe građana
  h) izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice
  i) izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za obilježavanje preuzimanja Vojarne 30.9.1991.
  j) izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za branitelje
  k) izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice
  l) izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje Grada Koprivnice

Materijale sa 2. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje

Video 2. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice