HR EN

Grad Koprivnica

2. sjednica Gradskog vijeća

Dana 24.7.2013. godine održana je 2.sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskih izvješća o radu dječjih vrtića za 2012. godinu:
  a)      Dječji vrtić „Tratinčica“
  b)      Dječji vrtić „Smiješak“
  c)      Dječji vrtić Svetog Josipa-Podružnica Koprivnica
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2012.godinu:
  a)      Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
  b)      Turističke zajednice Grada Koprivnice
  c)      Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  d)     Zajednice sportskih udruga Grada Koprivnice
  e)      Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
 4. Donošenje:
  a)      Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
  b)      Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice u razdoblju od 01. siječnja do 30.lipnja 2013. godine
 5. Donošenje:
  a)      I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
  b)      Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  c)      Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
  d)     Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2013. godinu.
  e)      Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2013. godinu
  f)       Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2013. godinu
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Koprivnice za 2012. godinu.
 7. Donošenje Odluke o preuzimanju tražbina po osnovi poreza i drugih javnih davanja koje Ministarstvo financija ima prema Rukometnom klubu „Podravka“ na Grad Koprivnicu i o ulaganju tih tražbina kao prava u postupku obaveznog preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje Rukometni klub „Podravka“ u sportsko dioničko društvo.
 8. Donošenje Odluke o sudjelovanju Grada Koprivnice u obveznom preoblikovanju Rukometnog kluba „PODRAVKA“, ulaganjem u novcu u temeljni kapital sportskog dioničkog društva i preuzimanjem dionica.
 9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“.
 10. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o osnivanju prava građenja u svrhu realizacije projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“.
 11. Donošenje Plana rashoda za:
  a)      nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
  b)      materijal, dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja osnovnih škola na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
 12. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
 13. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na raspolaganje sredstvima planiranim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu – “PROJEKT KAMPUS”.
 14. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice.
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
 16. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice.
 17. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice.
 18. Donošenje Plana o izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Koprivnicu.
 19. Donošenje Odluke o kupnji građevinskog zemljišta k.č.br. 1969 i druge u k.o. Koprivnica.
 20. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine.
 21. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova:
  a)      Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
  b)      Odbora za statutarno pravna pitanja
  c)      Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  d)     Odbora za obitelj i mlade
  e)      Odbora za predstavke i pritužbe
  f)       Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju
  g)      Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice
  h)      Odbora za obilježavanje preuzimanja Vojarne 30.9.1991.
  i)        Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje Grada Koprivnice
  j)        Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice
  k)      Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice
 22. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju:
  a)      načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice
  b)      zapovjednika, zamjenika zapovjednika i članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Koprivnice

2. sjednica Gradskog vijeća

2. sjednica GV (video – I. dio)

2. sjednica GV (video – II. dio)

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice