HR EN

Grad Koprivnica

Grb

Raspolaganje državnim zemljištem na području grada Koprivnice

https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/drzavna-imovina-6188/6188

https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/drzavna-imovina-6188/obrasci-za-podnosenje-zahtjeva-i-potrebna-dokumentacija/12222

Kontakti:

Odsjek za upravljanje nekretninama

Đenis Sambol
univ.spec.iur., voditeljica Odsjeka za upravljanje nekretninama
Tel: 048 279 547
Email: dzenis.sambol@koprivnica.hr

Josip Patačko
mag.iur., Viši stručni suradnik za upravljanje nekretninama
Tel: 048 279 523
Email: josip.patacko@koprivnica.hr

Lokacijska informacija

Zahtjev lokacijska dozvola u Word formatu

Potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96)

https://kckzz.hr/hr/djelatnosti/imovinska-prava-izvlastenje-i-denacionalizacija/obrasci-imovinska-prava/imovinska-prava/1344-obrazac-povrat-ili-naknada

Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove

https://www.hrsume.hr/o-nama/potvrda-o-ukljucenosti-katastarske-cestice-u-sumskogospodarsko-godrucje/#zahtjev-za-izdavanje-potvrde-ukljucenosti-katastarske-%C4%8Destice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice