HR EN

Grad Koprivnica

Raspisan javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Koprivnice

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 1/17, 6/18, 6/19 i 1/21) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2022./2023. od 14. 09. 2022. godine, Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Koprivnice u akademskoj godini 2022./2023.

I.

Grad Koprivnica stipendira redovne studente s područja Grada Koprivnice na integriranom, preddiplomskom i diplomskom studiju, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Koprivnice i to u neprekinutom trajanju od najmanje dvije godine.

II. 

Stipendije studentima s područja Grada Koprivnice u akademskoj godini 2022./2023. odobravat će se u iznosu 550,00 kn/73,00 EUR[1] mjesečno za studiranje u Republici Hrvatskoj, odnosno 1.100,00 kn/146,00 EUR za studiranje izvan Republike Hrvatske.

III.

Stipendije za studente s područja Grada Koprivnice koji imaju utvrđeni invaliditet veći od 50% u akademskoj godini 2022./2023. odobravat će se iznosu od 800,00 kn/106,18 EUR mjesečno za studiranje u Republici Hrvatskoj, odnosno 1.600,00 kn/212,36 EUR mjesečno za studiranje izvan Republike Hrvatske.

IV.

U akademskoj godini 2022./2023. odobravat će se devetnaest (19) stipendija studentima za deficitarna zanimanja utvrđena po preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Križevci KLASA: 103-02/21-01/30, URBROJ: 2141-35-08/1-22-02 od 18. siječnja 2022. godine.

Iznos stipendije odobravat će se u visini 800,00 kn/106,18 EUR mjesečno i to za sljedeće studije:

– medicina,

– rani i predškolski odgoj i obrazovanje,

– matematika, smjer nastavnički,

– fizika, smjer nastavnički,

– matematika i informatika,

– fizika i informatika,

– rehabilitacija,

– logopedija,

– strojarstvo,

– građevinarstvo,

– glazbena pedagogija,

– farmacija,

– dentalna medicina,

– njemački jezik i književnost ili Germanistika,

– engleski jezik i književnosti ili Anglistika,

– elektrotehnika,

– pedagogija,

– računarstvo,

– hrvatski jezik i književnost ili Kroatistika.

U cilju zastupljenosti svih područja studija navedenih u točki IV. stavku 2., odabir se vrši na način da se bez obzira na broj ostvarenih bodova kandidata sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 1/17, 6/18, 6/19 i 1/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) odabiru kandidati iz različitih područja studija.

Ukoliko ne bude prijavljenih kandidata iz različitih područja studija, a bude prijavljeno više kandidata iz istog područja studija odabir se vrši na način da se odabiru po najviše dva (2) kandidata ovisno o broju ostvarenih bodova.

V.

 Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u Proračunu Grada Koprivnice.

VI.

Natječaj za dodjelu stipendija provodi Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice.

Na temelju provedenog natječaja Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice utvrđuje Liste reda prvenstva za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Koprivnice, na temelju kojih gradonačelnik Grada Koprivnice donosi zaključak o dodjeli studentskih stipendija.

Konačan broj korisnika stipendija Grada Koprivnice za razne struke u akademskoj godini 2022./2023. utvrdit će gradonačelnik Grada Koprivnice sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Koprivnice, a prema utvrđenim Listama reda prvenstva.

VII.

Liste reda prvenstva utvrđuju se temeljem sljedećih kriterija:

  • vrsta studija,
  • godina obrazovanja,
  • uspjeh u prethodnom obrazovanju,
  • prihod po članu domaćinstva,
  • nadareni studenti odnosno nadareni učenici (za prvu godinu studija)

VIII.

Za sudjelovanje na natječaju uz ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se može podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje, soba broj 7 ili na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.), potrebno je priložiti dokumentaciju, i to kako slijedi:

1. Potvrdu o upisu na redovni integrirani, preddiplomski ili diplomski studij u akademskoj godini 2022./2023. (s naznakom smjera i studijske grupe),

2.      a) studenti koji upisuju prvu godinu studija:

  • svjedodžbu završnog razreda srednje škole (preslika),
  • svjedodžbu o završnome radu (preslika, srednje i obrtničke škole),
  • svjedodžbu o državnoj maturi – obvezni dio (preslika, gimnazija),
  • potvrdu o položenim ispitima državne mature – obvezni dio (preslika, srednje i obrtničke škole),

          b) ostali studenti:

  • prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj akademskoj godini,

3. Presliku obje strane osobne iskaznice studenta,

4. Uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke ukoliko se iz osobne iskaznice ne vidi prijavljeno prebivalište na području Grada Koprivnice i to u neprekinutom trajanju od najmanje dvije godine,

5. Potvrdu o prosječnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva za razdoblje od siječnja do lipnja tekuće godine (po službenoj dužnosti pribavlja Grad Koprivnica),

6. Potvrdu o prosječnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva za razdoblje od siječnja do lipnja tekuće godine o čijim prihodima Ministarstvo financija Republike Hrvatske ne vodi evidenciju,

7. Potvrdu kojom se dokazuje postignut uspjeh na natjecanjima (Državna natjecanja),

8. Izjavu o broju članova domaćinstva (u sklopu molbe),

9. Potvrdu Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice o plaćenim svim dospjelim potraživanjima od strane Grada Koprivnice za podnositelja molbe i sve članove njegovog domaćinstva (po službenoj dužnosti pribavlja Grad Koprivnica),

10. Dokaze o statusu iz članka 15. Pravilnika

a) Rješenje nadležnog tijela o utvrđenoj invalidnosti tražitelja stipendije,

b) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije korisnik osobne invalidnine,

c) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije korisnik doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu,

d) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete poginulog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata,

e) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sadrži postotak invaliditeta),

f) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete civilne osobe s invaliditetom utvrđenom u visini 80% i više,

g) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete korisnika doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu,

h) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete korisnika osobne invalidnine temeljem propisa koji reguliraju prava iz područja socijalne skrbi,

i) Dokaz nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete samohranog roditelja (Izvod iz matice umrlih za umrlog roditelja ili Izvod iz matice rođenih (ime jednog roditelja)),

j) Potvrdu nadležnog tijela da u obitelji ima članova koji su redovni studenti,

k) Potvrdu nadležnog tijela da se netko od roditelja prijavljuje na Zavod za zapošljavanje, Područni ured Koprivnica ili Potvrdu o radnom stažu HZMO-a ukoliko se osoba ne prijavljuje na Zavod za zapošljavanje,

l) Potvrdu da je tražitelj stipendije korisnik zajamčene minimalne naknade,

11. Potvrdu nadležnog tijela da je tražitelj stipendije volonter – odredbe članka 14. Pravilnika.

IX.

Prijave na natječaj primaju se u natječajnom roku od 23. rujna 2022. godine do zaključno 24. listopada 2022. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica; osobno u Upravni odjel za društvene djelatnosti, Zrinski trg 1, prizemlje, soba broj 7 ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: kristina.jakupec@koprivnica.hr.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na službenoj web stranici Grada Koprivnice (www.koprivnica.hr) u roku od 60 dana od dana završetka javnog natječaja.

Za sve dodatne informacije – telefon: 048 /279 – 519.

 

Povjerenstvo za stipendiranje studenata
s područja Grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice