HR EN

Grad Koprivnica

Održana 23. online sjednica Gradskog vijeća

U ponedjeljak, 6. travnja 2020. godine, na sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice koja se sukladno Uputi Ministarstva uprave Republike Hrvatske održala izjašnjavanjem članova Gradskog vijeća elektroničkim putem na portalu Gradskog vijeća, a kojoj je prethodila Koordinacija klubova vijećnika Gradskog vijeća i nezavisnih vijećnika te izjašnjavanje nadležnih Odbora Gradskog vijeća, usvojene su odluke koje sadrže paket mjera koje se odnose na građane i gospodarske subjekte i ublažavanje posljedica novonastale krize uzrokovanom koronavirusom te odluke koje se tiču ukidanja naknada, sredstava za financiranje i smanjenja plaća na koji način se Grad solidarizira s privatnim sektorom koji je najteže pogođen ovom krizom i kojemu treba pružiti ruku pomoći u svakome pogledu.

Sve odluke, osim Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice ( za koju je bio jedan suzdržani glas), donesene su jednoglasno glasovima svih vijećnika (21), a odnose se na sljedeće:

Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kojom se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade poslovni subjekti koji neće obavljati djelatnost i neće ostvarivati prihode te fizičke osobe obveznici plaćanja komunalne naknade kojima je za vrijeme trajanja „posebnih okolnosti“ raskinut ugovor o radu.

Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na korištenje javnih površina kojom se obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina koji su obustavili obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja „posebnih okolnosti“ oslobađaju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina.

Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente kojom se utvrđuje obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja spomeničke rente za razdoblje od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu Odluke.

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice kojom se propisuje da su Ustanove predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice dužne donijeti Odluku o oslobađanju roditelja ili skrbnika upisane djece s područja Grada Koprivnice obveze plaćanja korištenja usluge za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine, dok će Grad Koprivnica u određenom iznosu na mjesečnoj razini podmirivati troškove poslovanja ustanovama predškolskog odgoja.

Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice kojom se propisuje da će roditelje/skrbnike djece koja imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, a koji će u periodu travnja, svibnja i lipnja 2020. godine biti primorani koristiti uslugu dječjih vrtića ili obrta za čuvanje djece, Grad osloboditi plaćanja mjesečne subvencije pod uvjetom da roditelj/skrbnik djeteta:

– prima minimalni bruto dohodak za 2020. godinu utvrđen temeljem primjene odredbi Uredbe o visini minimalne plaće u iznosu od 4.062,51 kn ili

– da je obuhvaćen Odlukom o mjerama mobilizacije i rasporeda rada i radnog vremena zdravstvenih ustanova i njihovih djelatnika, kao i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe koju je donijelo Ministarstvo zdravstva zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 ili Odlukama o mjerama mobilizacije koje donesu nadležne institucije,

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice kojom se propisuje da su Obrti za čuvanje djece dužni donijeti odluku o oslobađanju roditelja ili skrbnika upisane djece koja imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, obveze plaćanja korištenja usluge za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine ukoliko djeca uslugu u navedenom razdoblju ne koriste dok će Grad obrtima za čuvanje djece koji imaju sklopljen Ugovor sufinancirati redovne tekuće izdatke poslovanja u iznosu do najviše 3.000,00 kn mjesečno.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice kojom je smanjena plaća gradonačelnika i zamjenica gradonačelnika za 15% u razdoblju od 3 mjeseca.

Odluka o dopuni Odluke o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika kojom se naknada za rad predsjednika i članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika neće isplaćivati u razdoblju od 3 mjeseca

Odluka o dopuni Odluke o naknadi za rad Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Koprivnica kojom se naknada za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća neće isplaćivati u razdoblju od 3 mjeseca

Odluka o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2020. godinu kojom se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača, neće isplatiti političkim strankama i članovima Gradskog vijeća izabranim s liste grupe birača za drugo tromjesečje 2020.godine

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2019./2020. kojom se učenici navedene škole oslobađaju participacije u umjetničkim programima za vrijeme trajanja krize koja je nastala radi epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice