HR EN

Grad Koprivnica

INFORMACIJA o provedbi strateške procjene i produžetku razdoblja određivanja sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice

Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Koprivnice, na temelju članka 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 3. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) daje sljedeću

 

I N F O R M A C I J U

o provedbi strateške procjene i produžetku razdoblja određivanja sadržaja strateške studije

utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice

 

Nadležno tijelo za postupak izrade strateške studije

Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica.

Pravni temelj

Članak 68. Zakona o zaštiti okoliša i članak 5. i 8 Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Naziv, programska polazišta i ciljevi plana, odnosno programa za koji se izrađuje strateška studija

Razlozi izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Plan) su:

 • usklađivanje Plana s odredbama ZPU te drugim zakonima i podzakonskim aktima,
 • razvoj zelene infrastrukture,
 • korekcije građevinskog područja naselja,
 • preispitivanje izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevinskog područja,
 • određivanje neuređenih dijelova neizgrađenog građevinskog područja,
 • redefiniranja granice obuhvata Generalnog urbanističkog plana Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/08., 5/08., 7/14. i 1/15. – pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: GUP),
 • usklađivanje odredbi Plana s planovima višeg reda te preispitivanje planskih smjernica za planove užeg obuhvata,
 • preispitivanje i redefiniranje prometnih pravaca, površina i uvjeta gradnje prometnih i infrastrukturnih sustava i građevina, za sve vrste prometa,
 • preispitivanje odredbi koje se odnose na poboljšanje prometnog sustava,
 • usklađivanje granica eksploatacijskih polja ugljikovodika (EPU),
 • preispitivanje i redefiniranje odredbi i obuhvata zona vezano za gospodarenje otpadom sukladno s odredbama posebnih zakona i pravilnika koji se odnose na održivo gospodarenje otpadom,
 • usklađivanje Plana s odredbama zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode,
 • ažuriranje granica zaštićenih područja prirode i granica ekološke mreže,
 • preispitivanje odredbi koje se odnose na gradnju u svrhu omogućavanja iskorištavanja obnovljivih izvora energije,
 • zaprimljene inicijative za izmjenu Plana, a koje nisu u suprotnosti s javnim interesom,
 • ispravci grešaka i usklađivanje s podlogama.

Ciljevi i programska polazišta izrade Plana:

Osnovni cilj Plana je olakšati i pojednostaviti primjenu te provedbu dokumenata prostornog uređenja, uskladiti odredbe Plana sa zakonskom i podzakonskom regulativom i drugim dokumentima koji se odnose na područje Grada Koprivnice. Prema zaprimljenim inicijativama za izmjenu Plana uočena je potreba usuglašavanja javnog interesa s potrebama korisnika prostora i građevinskog zemljišta, a sve u skladu s temeljnim dugoročnim ciljevima prostornog razvoja te uređenja prostora utvrđenih Planom.

Ciljevi i programska polazišta temelje se na:

 1. usklađivanju Plana sa ZPU na način da se odrede neuređeni dijelovi neizgrađenog građevinskog područja, van obuhvata GUP-a,
 2. usklađivanju odredbi za provođenje Plana s drugim zakonskim i podzakonskim aktima,
 3. razvoju zelene infrastrukture,
 4. provjeri potrebe određivanja zona urbane sanacije,
 5. izbacivanju granica obuhvata planova užeg područja (UPU-i i DPU-i) iz Plana za područje unutar obuhvata GUP-a sukladno članku. 76. stavku 1. točki 6. ZPU,
 6. ravnomjernom prostornom razvoju usklađenom s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima,
 7. usklađivanju planskih rješenja sa stvarnim potrebama stanovništva, privrede, koncepta razvoja gradskih naselja i ostalih korisnika prostora,
 8. provjeri mogućnosti implementacije zaprimljenih inicijativa za izmjenu Plana, a koje nisu u suprotnosti s javnim interesom,
 9. preispitivanju izmjena granica i namjene građevinskih područja,
 10. preispitivanju odredbi Plana koje se odnose na uvjete zaštite kulturnih dobara,
 11. preispitivanju i detaljnijem određivanju djelatnosti i uvjeta u pojedinim zonama,
 12. usklađivanju granica pojedinih namjena te usklađivanju odredbi za provođenje (urbanih pravila), tamo gdje je to moguće,
 13. usklađivanju obuhvata zona i odredbi za provođenje prema granicama katastarskih čestica, tamo gdje je to moguće,
 14. korekciji obuhvata GUP-a,
 15. rješavanju specifičnosti potreba prometa u mirovanju u pojedinim zonama,
 16. preispitivanju odredbi za sportsko rekreacijsku namjenu i određivanju površina za sportsko rekreacijsku namjenu kako bi se omogućila izgradnja novih sportskih površina u skladu s Planom,
 17. preispitivanju postojećih odredbi PPUG te uvođenju mogućnosti izgradnje dodatnih sadržaja u pojedinim zonama,
 18. preispitivanju odredbi koje se odnose na gradnju u svrhu omogućavanja iskorištavanja obnovljivih izvora energije,
 19. utvrđivanju građevinskog područja groblja na prostoru izmjene obuhvata GUP-a,
 20. preispitivanju i propisivanju odredbi koje se odnose na gradnju kampova i kamp odmorišta,
 21. preispitivanju odredbi kojima se definiraju iznimke urbanih pravila za gradnju i formiranje građevinskih čestica unutar ranije formiranih kompleksa javne, društvene, poslovne, industrijske, gospodarske namjene te prostora zgrada tzv. društvene stanogradnje unutar obuhvata Plana,
 22. preispitivanju odredbi kojima bi se omogućila aktivacija postojećih tradicijskih građevina, ambijentalnih građevina te privođenje namjeni i/ili prenamjena postojećih zapuštenih građevina ili kompleksa,
 23. preispitivanju odredbi kojima se omogućuje gradnja istaka kao zatvorenih dijelova zgrade, a ne samo balkona, izvan gradivog dijela čestice, do regulacijske linije u skladu s postojećim propisima koji se odnose na gradnju,
 24. preispitivanju odredbi kojima se omogućuje rekonstrukcija postojećih zgrada u svrhu povećanja energetske učinkovitosti,
 25. preispitivanju uvjeta za gradnju osnovne infrastrukture u smislu članka 3. stavka 1. točke 25. ZPU,
 26. provjeri i propisivanju detaljnijih odredbi za rekonstrukciju građevina s naglaskom na ozakonjene građevine,
 27. redefiniranju provedbenih odredbi za planiranje izgradnje izvan građevinskog područja sukladno članku 44. ZPU,
 28. preispitivanju implementacije odredbi koje se odnose na mogućnost gradnje i uređenja dječjih igrališta, parkova, tematskih parkova, sportskih igrališta i sličnih sadržaja na područjima svih namjena, a sukladno pravilima struke,
 29. usklađivanju zona izdvojenog građevinskog područja izvan naselja,
 30. usklađivanju podataka o razvrstavanju cesta na području grada s postojećim stanjem,
 31. preispitivanju i redefiniranju prometnih pravaca, površina i uvjeta gradnje prometnih i infrastrukturnih sustava i građevina za sve vrste prometa,
 32. preispitivanju odredbi koje se odnose na poboljšanje prometnog sustava,
 33. usklađivanju granica eksploatacijskih polja ugljikovodika (EPU),
 34. preispitivanju i redefiniranju odredbi i obuhvata zona vezano za gospodarenje otpadom sukladno odredbama posebnih zakona, pravilnika, planova i strategija koji se odnose na održivo gospodarenje otpadom (gospodarenje građevinskim otpadom, gospodarenje biorazgradivim otpadom, izgradnja reciklažnih dvorišta, izgradnja građevina za sortiranje otpada, gospodarenje opasnim otpadom i dr.),
 35. ažuriranju granica zaštićenih područja prirode i granica ekološke mreže,
 36. prijedlogu promjene granice Nature 2000 POVS Crna Gora u dijelu unutar građevinskog područja naselja Koprivnice,
 37. preispitivanju odredbi koje se odnose na gradnju infrastrukturnih i zaštitnih retencija te mogućnosti višestrukog korištenja područja u smislu privremenog funkcioniranja kao retencija za vrijeme vršnih opterećenja velikih voda,
 38. preispitivanju odredbi koje se odnose na zaštitu od poplava,
 39. usklađivanju Plana s odredbama zakonskih i podzakonskih propisa kojima se regulira područja zaštite okoliša i prirode,
 40. ostalim zahtjevima ovisno o zahtjevima nositelja izrade,
 41. ispravcima eventualnih grešaka i neusklađenosti.

Tijelo nadležno za provedbu postupka izrade strateške studije provodi postupak određivanja sadržaja strateške studije na način propisan Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, čiji je obvezni sadržaj propisan u Prilogu 1. Uredbe. Tijela i osobe određene posebnim propisima imaju pravo i obvezu u roku od 30 dana od primitka zahtjeva nadležnog tijela dostaviti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka za koje smatraju da se moraju obraditi u strateškoj studiji, a vezani su isključivo uz njihov djelokrug rada. U postupku određivanja sadržaja strateške studije, nadležno tijelo dužno je osigurati informiranje javnosti koja sudjeluje svojim pisanim mišljenjima i prijedlozima za određivanje sadržaja strateške studije. Navedena pisana mišljenja i prijedlozi dostavljaju se ovom nadležnom tijelu koje ih razmatra te utvrđuje konačni sadržaj te donosi Odluku o sadržaju strateške studije.

Tijela i/ili osobe određene posebnim propisima – sudionici u postupku određivanja sadržaja strateške studije:

U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti javnopravnih tijela kao i drugih sudionika, a sukladno članku 90. ZPU.

 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, HR-10000 Zagreb,
 2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb,
 3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb,
 4. Ministarstvo obrane, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, HR-10000 Zagreb,
 5. Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, HR-10000 Zagreb,
 6. Ministarstvo zdravstva, Sanitarna inspekcija, odjel za predmete opće uporabe, Ksaver 200a, HR-10000 Zagreb,
 7. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, HR-10000 Zagreb,
 8. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb,
 9. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6, HR-43000 Bjelovar,
 10. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, HR-48260 Križevci,
 11. HAPIH, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Vinkovačka cesta 63c, HR-31000 Osijek,
 12. Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, HR-10000 Zagreb,
 13. PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, HR-10000 Zagreb,
 14. JANAF d.d., Jadranski naftovod, Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb,
 15. INA d.d., SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Av. Većeslava Holjevca 10, HR-10000 Zagreb,
 16. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, HR-10000 Zagreb,
 17. Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, I. Z. Dijankovečkog 3, HR-48260 Križevci,
 18. HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, HR-10000 Zagreb,
 19. Hrvatske šume d.o.o., Ulica kneza Branimira 1, HR-10000 Zagreb,
 20. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, HR-10000 Zagreb,
 21. Hrvatski Telekom d.d., Kupska 2, HR-10000 Zagreb,
 22. A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, HR-10000 Zagreb,
 23. OT-Optima Telekom d.d., Bani 75a, HR-10010 Zagreb-Buzin,
 24. Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, HR-10000 Zagreb,
 25. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, HR-10000 Zagreb,
 26. Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, HR-42000 Varaždin,
 27. HŽ infrastruktura, Mihanovićeva 12, HR-10000 Zagreb,
 28. HŽ infrastruktura, Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, Mihanovićeva 12, HR-10000 Zagreb,
 29. OIV, Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, HR-10000 Zagreb,
 30. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica Grada Vukovara 284, HR-10000 Zagreb,
 31. Državni inspektorat, Sanitarna inspekcija, Područni ured Varaždin, Stanka Vraza 4, HR-42000 Varaždin,
 32. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske poslove, Trg Eugena Kumičića 18, HR-48000 Koprivnica,
 33. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Služba za nadzor zaštite na radu, ispostava u Koprivnici, Ulica Taraščice 2, HR-48000 Koprivnica,
 34. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Ul. Antuna Nemčića 5, HR-48000 Koprivnica,
 35. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ul. Antuna Nemčića 5, HR-48000 Koprivnica,
 36. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/I, HR-48000 Koprivnica,
 37. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, HR-48000 Koprivnica,
 38. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, HR-48000 Koprivnica,
 39. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Ivana Meštrovića 28, HR-48000 Koprivnica,
 40. HEP–ODS d.o.o., Elektra Koprivnica, Ulica Hrvatske državnosti 32, HR-48000 Koprivnica,
 41. Koprivnica plin d.o.o., Ulica Mosna 15, HR-48000 Koprivnica,
 42. Koprivničke vode d.o.o., Ulica Mosna 15a, HR-48000 Koprivnica,
 43. Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o., Ulica Mosna 15, HR-48000 Koprivnica,
 44. Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, HR-48000 Koprivnica,
 45. Mjesni odbori u obuhvatu Plana: MO “Banovec”, MO “Brežanec”, MO “Centar”, MO “Dubovec”, MO “Ledinska”, MO “Lenišće”, MO “Miklinovec”, MO “Podolice”, MO “Taraščice”, MO “Vinica”, MO “Reka”, MO “Kunovec Breg”, MO “Starigrad”, MO “Draganovec”, MO “Herešin”, MO “Bakovčica”, MO “Jagnjedovec”, MO “Štaglinec”,
 46. Nadležna tijela susjednih općina: Općina Koprivnički Ivanec, Općina Rasinja, Općina Sokolovac, Općina Kapela Bjelovarsko-bilogorska županija, Općina Koprivnički Bregi, Općina Peteranec,
 47. drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano zakonom ili drugim propisima odnosno čije se sudjelovanje u tijeku izrade pokaže potrebnim.

Način očitovanja javnosti u određivanju sadržaja strateške studije

U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Grada Koprivnice (www.koprivnica.hr, te pod SPUO na https://koprivnica.hr/gradani/prostorno-uredenje/prostorni-planovi/). Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije u pisanom obliku na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Koprivnice, s naznakom: „Za SPUO III ID PPUG Grada Koprivnice“ u roku od 30 dana od dana objave ove informacije. Sukladno članku 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, nadležno tijelo organizira konzultacije koje će se objaviti posebnim pozivom na službenoj mrežnoj stranici Grada i slanjem poziva na adrese navedene u ovoj Informaciji.

Način informiranja javnosti o ishodu postupka

Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju strateške studije o utjecaju na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice na službenim mrežnim stranicama Grada Koprivnice (www.koprivnica.hr te pod SPUO na https://koprivnica.hr/gradani/prostorno-uredenje/prostorni-planovi/).

Napomena:

S obzirom da je istekao rok od 30 dana za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela za prostorni plan sukladno posebnom zakonu, Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17. 114/18, 39/19 i 98/19), produžen je rok za dostavu mišljenja na sadržaj strateške studije, te pozivamo javnopravna tijela koja još nisu dostavila zahtjeve da se očituju, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša.

Po isteku 30 dana od dana objave ove informacije donijet će se konačna odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš.

PROSTORNI PLANOVI

Odluka o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice

Odluka o obvezi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš i obvezi provedbe glavne ocjene prihvatljivosti III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice za ekološku mrežu

Prilog II.

Prilog III.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice