HR EN

Grad Koprivnica

INFORMACIJA o provedbi strateške procjene i produžetku razdoblja određivanja sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Koprivnice, na temelju članka 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 3. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) daje sljedeću

 

I N F O R M A C I J U

o provedbi strateške procjene i produžetku razdoblja određivanja sadržaja strateške studije

utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

 

Nadležno tijelo za postupak izrade strateške studije

Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica.

Pravni temelj

Članak 68. Zakona o zaštiti okoliša i članak 5. i 8 Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Naziv, programska polazišta i ciljevi plana, odnosno programa za koji se izrađuje strateška studija

Razlozi izrade II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice (u daljnjem tekstu: Plan) su:

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Plana su:

 • usklađivanje Plana s odredbama ZPU te drugim zakonskim i podzakonskim propisima,
 • određivanje neuređenih dijelova neizgrađenih građevinskih područja,
 • razvoj zelene infrastrukture,
 • provjera potrebe, a po potrebi i redefiniranje obuhvata planova užeg područja (Urbanistički planovi uređenja – UPU i detaljni planovi uređenja – DPU) utvrđenih važećim Generalnim urbanističkim planom Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/08, 5/08, 7/14 i 1/15 – pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: GUP),
 • usklađenje Plana vezano za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu PPUG) sukladno Odluci o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice, a odnose se na prostor obuhvata važećeg GUP-a i prostor obuhvata Plana utvrđenog PPUG-om,
 • preispitivanje i redefiniranje prometnih pravaca, površina i uvjeta gradnje prometnih i infrastrukturnih sustava i građevina,
 • redefiniranje pojedinih provedbenih odredbi Plana za koje su u praksi uočene teškoće u provođenju,
 • ažuriranje granica zaštićenih područja prirode i granica ekološke mreže,
 • preispitivanje odredbi koje se odnose na održivo gospodarenje otpadom,
 • usklađivanje Plana s odredbama zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode,
 • zaprimljene inicijative za izmjenu Plana, a koje nisu u suprotnosti s javnim interesom,
 • ispravci grešaka i usklađivanje s novim podlogama.

Ciljevi i programska polazišta izrade Plana:

Osnovni cilj Plana je olakšati i pojednostaviti primjenu te provedbu dokumenata prostornog uređenja, uskladiti odredbe Plana sa zakonskom i podzakonskom regulativom i drugim dokumentima koji se odnose na područje Koprivnice. Prema zaprimljenim inicijativama za izmjenu Plana uočena je potreba usuglašavanja javnog interesa s potrebama korisnika prostora i građevinskog zemljišta, a sve u skladu s temeljnim dugoročnim ciljevima prostornog razvitka te uređenja prostora utvrđenih Planom.

Ciljevi i programska polazišta temelje se na:

 1. provjeri mogućnosti ugradnje zaprimljenih inicijativa za izmjenu GUP-a koje nisu u suprotnosti s javnim interesom,
 2. usklađivanju planskih rješenja sa stvarnim potrebama stanovništva, privrede, koncepta razvoja gradskih naselja i ostalih korisnika prostora,
 3. razvoju zelene infrastrukture,
 4. usklađivanju Plana sa ZPU na način da se odrede neuređeni dijelovi neizgrađenog građevinskog područja,
 5. usklađivanju odredbi za provođenje Plana s drugim zakonskim i podzakonskim propisima,
 6. provjeri potrebe određivanja zona urbane sanacije,
 7. provjeri potrebe propisivanja uvjeta za zahvate u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja za pojedine dijelove građevinskog područja,
 8. redefiniranju obuhvata planova užeg područja (UPU-i i DPU-i) utvrđenih važećim GUP-om radi korekcija postojećih te po potrebi ukidanja i uvođenja novih te preispitivanja smjernica za izradu urbanističkih planova uređenja,
 9. usklađivanju granica pojedinih namjena te usklađivanju odredbi za provođenje (urbanih pravila) u skladu sa stvarnim stanjem i planiranim potrebama,
 10. korekciji obuhvata Plana u skladu sa PPUG-om koji je u izradi, u vidu manjih korekcija,
 11. usklađenju Plana vezano za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice, koje su predmet izmjena PPUG-a sukladno Odluci o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog  plana uređenja Grada Koprivnice, a odnose se na prostor obuhvata važećeg GUP-a i prostor obuhvata Plana utvrđen PPUG-om,
 12. preispitivanju odredbi za sportsko rekreacijsku namjenu i određivanju površina za sportsko rekreacijsku namjenu kako bi se omogućila izgradnja novih sportskih površina,
 13. preispitivanju i detaljnijem određivanju djelatnosti u pojedinim zonama,
 14. preispitivanju postojećih odredbi GUP-a, korekcije u slučaju potrebe te uvođenju mogućnosti izgradnje dodatnih sadržaja unutar postojećih zona,
 15. preispitivanju odredbi kojima se definiraju iznimke urbanih pravila za gradnju i formiranje građevinskih čestica unutar ranije formiranih kompleksa javne, društvene, poslovne, industrijske, gospodarske namjene te prostora zgrada tzv. društvene stanogradnje,
 16. preispitivanju odredbi za središnji gradski prostor,
 17. preispitivanju odredbi GUP-a koje se odnose na uvjete zaštite, a osobito zone zaštite kulturnih dobara,
 18. usklađivanju obuhvata zona i odredbi za provođenje prema granicama katastarskih čestica tamo gdje je to moguće kao i u pogledu određivanja zona pod zaštitom (npr. kulturna dobra, zaštita prirode i dr.),
 19. preispitivanju odredbi kojima bi se omogućila aktivacija središnjeg gradskog prostora u smislu omogućavanja preduvjeta za obavljanje djelatnosti, npr. tihe djelatnosti, difuzne hotele i sl.,
 20. utvrđivanju građevinskog područja groblja,
 21. provjeri i propisivanju detaljnijih odredbi za rekonstrukciju građevina s naglaskom na ozakonjene građevine,
 22. preispitivanju odredbi kojima se omogućava gradnja istaka kao zatvorenih dijelova zgrade, a ne samo balkona, izvan gradivog dijela čestice, do regulacijske linije u skladu s postojećim propisima koji se odnose na gradnju,
 23. preispitivanju implementacije odredbi koje se odnose na mogućnost gradnje i uređenja dječjih igrališta, parkova, tematskih parkova, sportskih igrališta i sličnih sadržaja na područjima svih namjena sukladno pravilima struke.,
 24. preispitivanju i propisivanju odredbi koje se odnose na gradnju kampova i kamp odmorišta,
 25. preispitivanju i redefiniranju prometnih pravaca, površina i uvjeta gradnje prometnih i infrastrukturnih sustava i građevina za sve vrste prometa,
 26. rješavanju specifičnosti potreba za parkiranje u pojedinim zonama, a osobito u užoj gradskoj jezgri (npr. zona 1B),
 27. usklađivanju podataka o razvrstavanju cesta na području grada s postojećim stanjem,
 28. preispitivanju odredbi za omogućavanje intermodalnog sustava prijevoza,
 29. preispitivanju odredbi za formiranje trgova,
 30. preispitivanju odredbi kojima se omogućuje rekonstrukcija postojećih zgrada u svrhu povećanja energetske učinkovitosti,
 31. preispitivanju odredbi kojima se omogućuje gradnja i uporaba obnovljivih izvora energije,
 32. preispitivanju postojećih odredbi vezano za održivo gospodarenje s otpadom (Dravska, Kampus i dr. po potrebi) te usklađivanju s odredbama zakonskih i podzakonskih propisa koji su stupili na snagu od I. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice,
 33. prijedlogu promjene granice Nature 2000 POVS Crna Gora u dijelu unutar građevinskog područja naselja Koprivnice,
 34. preispitivanju odredbi koje se odnose na gradnju infrastrukturnih i zaštitnih retencija te mogućnosti višestrukog korištenja područja u smislu privremenog funkcioniranja kao retencija za vrijeme vršnih opterećenja velikih voda,
 35. usklađivanju Plana s odredbama zakonskih i podzakonskih propisa kojima se regulira područja zaštite okoliša i prirode,
 36. ostalim zahtjevima i zahtjevima nositelja izrade,
 37. ispravku eventualnih grešaka i neusklađenosti,
 38. preispitivanju uvjeta za gradnju osnovne infrastrukture u smislu članka 3. stavka 1. točke 25. ZPU.

Tijelo nadležno za provedbu postupka izrade strateške studije provodi postupak određivanja sadržaja strateške studije na način propisan Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, čiji je obvezni sadržaj propisan u Prilogu 1. Uredbe. Tijela i osobe određene posebnim propisima imaju pravo i obvezu u roku od 30 dana od primitka zahtjeva nadležnog tijela dostaviti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka za koje smatraju da se moraju obraditi u strateškoj studiji, a vezani su isključivo uz njihov djelokrug rada. U postupku određivanja sadržaja strateške studije, nadležno tijelo dužno je osigurati informiranje javnosti koja sudjeluje svojim pisanim mišljenjima i prijedlozima za određivanje sadržaja strateške studije. Navedena pisana mišljenja i prijedlozi dostavljaju se ovom nadležnom tijelu koje ih razmatra te utvrđuje konačni sadržaj te donosi Odluku o sadržaju strateške studije.

 

Tijela i/ili osobe određene posebnim propisima – sudionici u postupku određivanja sadržaja strateške studije:

 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, HR-10000 Zagreb,
 2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb,
 3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb,
 4. Ministarstvo obrane, uprava za materijalne resurse, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, HR-10000 Zagreb,
 5. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, HR-10000 Zagreb,
 6. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb,
 7. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6, HR-43000 Bjelovar,
 8. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, HR-48260 Križevci,
 9. Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, HR-10000 Zagreb,
 10. PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, HR-10000 Zagreb,
 11. JANAF d.d., Jadranski naftovod, Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb,
 12. INA d.d., SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Av. Većeslava Holjevca 10, HR-10000 Zagreb,
 13. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, HR-10000 Zagreb,
 14. HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, HR-10000 Zagreb,
 15. Hrvatske šume d.o.o., Ulica kneza Branimira 1, HR-10000 Zagreb,
 16. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, HR-10000 Zagreb,
 17. Hrvatski Telekom d.d., Kupska 2, HR-10000 Zagreb,
 18. A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, HR-10000 Zagreb,
 19. OT-Optima Telekom d.d., Bani 75a, HR-10010 Zagreb-Buzin,
 20. Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, HR-10000 Zagreb,
 21. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, HR-10000 Zagreb,
 22. Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, HR-42000 Varaždin,
 23. HŽ Infrastruktura, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,
 24. HŽ infrastruktura, Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, Mihanovićeva 12, HR-10000 Zagreb,
 25. OIV, Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, HR-10000 Zagreb,
 26. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica Grada Vukovara 284, HR-10000 Zagreb,
 27. Državni inspektorat, Sanitarna inspekcija, Područni ured Varaždin, Stanka Vraza 4, HR-42000 Varaždin,
 28. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske poslove, Trg Eugena Kumičića 18, HR-48000 Koprivnica,
 29. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Služba za nadzor zaštite na radu, ispostava u Koprivnici, Ulica Taraščice 2, HR-48000 Koprivnica,
 30. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Ul. Antuna Nemčića 5, HR-48000 Koprivnica,
 31. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ul. Antuna Nemčića 5, HR-48000 Koprivnica,
 32. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/I, HR-48000 Koprivnica,
 33. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, HR-48000 Koprivnica,
 34. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, HR-48000 Koprivnica,
 35. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Ivana Meštrovića 28, HR-48000 Koprivnica,
 36. HEP–ODS d.o.o., Elektra Koprivnica, Ulica Hrvatske državnosti 32, HR-48000 Koprivnica,
 37. Koprivnica plin d.o.o., Ulica Mosna 15, HR-48000 Koprivnica,
 38. Koprivničke vode d.o.o., Ulica Mosna 15a, HR-48000 Koprivnica,
 39. Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o., Ulica Mosna 15, HR-48000 Koprivnica,
 40. Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, HR-48000 Koprivnica,
 41. Mjesni odbori u obuhvatu Plana: MO “Banovec”, MO “Brežanec”, MO “Centar”, MO “Dubovec”, MO “Ledinska”, MO “Lenišće”, MO “Miklinovec”, MO “Podolice”, MO “Taraščice”, MO “Vinica”, MO “Reka”, MO “Kunovec Breg”, MO “Starigrad”, MO “Draganovec”, MO “Herešin”, MO “Bakovčica”, MO “Jagnjedovec”, MO “Štaglinec”,
 42. drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano zakonom ili drugim propisima odnosno čije se sudjelovanje u tijeku izrade pokaže potrebnim.

Način očitovanja javnosti u određivanju sadržaja strateške studije

U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Grada Koprivnice (www.koprivnica.hr, te pod SPUO na https://koprivnica.hr/gradani/prostorno-uredenje/prostorni-planovi/). Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije u pisanom obliku na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Koprivnice, s naznakom: „Za SPUO II ID GUP Koprivnice“ u roku od 30 dana od dana objave ove informacije. Sukladno članku 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, nadležno tijelo organizira konzultacije koje će se objaviti posebnim pozivom na službenoj mrežnoj stranici Grada i slanjem poziva na adrese navedene u ovoj Informaciji.

Način informiranja javnosti o ishodu postupka

Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju strateške studije o utjecaju na okoliš II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice na službenim mrežnim stranicama Grada Koprivnice (www.koprivnica.hr te pod SPUO na https://koprivnica.hr/gradani/prostorno-uredenje/prostorni-planovi/).

Napomena:

S obzirom da je istekao rok od 30 dana za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela za prostorni plan sukladno posebnom zakonu, Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17. 114/18, 39/19 i 98/19), produžen je rok za dostavu mišljenja na sadržaj strateške studije, te pozivamo javnopravna tijela koja još nisu dostavila zahtjeve da se očituju, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša.

Po isteku 30 dana od dana objave ove informacije donijet će se konačna odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš.

PROSTORNI PLANOVI

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

Odluka o obvezi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš i obvezi provedbe glavne ocjene prihvatljivosti II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice za ekološku mrežu

Prilog II.

Prilog III.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice