HR EN

Grad Koprivnica

ZAKLJUČAK o odobravanju nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice za 2023. godinu

Z A K L J U Č A K
o odobravanju nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja
razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice za 2023. godinu

I.

Temeljem provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija za2023. godinu, objavljenog na web stranici Grada Koprivnice, KLASA: 301-01/23-01/0005, URBROJ:
2137-01-05-01/ 2-23-2 od 14.07.2023. godine, odobravaju se nepovratne subvencije u ukupnom iznosu od 107.480,19 eura kako slijedi po mjerama:
1. Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje u ukupnom iznosu od 5.003,66 eura.
2. Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika u ukupnom iznosu od 4.727,32 eura.
3. Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije u ukupnom iznosu od 460,20 eura.
4. Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme u ukupnom iznosu od 90.351,85 eura.
5. Subvencioniranje izlaganja na sajmovima u ukupnom iznosu od 420,68 eura.
6. Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika u ukupnom iznosu od 5.335,70 eura.
7. Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima ili obrtima za čuvanje djece poduzetnicama početnicama za prvu godinu poslovanja u ukupnom iznosu od 1.180,78 eura.

II.

Odobrena sredstva iz točke I. ovog Zaključka teretiti će Proračun Grada Koprivnice za 2023. godinu, na razdjelu 012 u glavi 01201 aktivnost A200201 na poziciji 273, konto 3523- subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, a doznačiti će se na račune korisnika.

III.

Tablica obrtnika i trgovačkih društava kojima su odobreni, djelomično odobreni i odbijeni zahtjevi za dodjelu nepovratnih subvencija nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.

IV.

Grad Koprivnica će sa obrtnicima i trgovačkim društvima kojima su odobrene nepovratne subvencije iz točke I. ovog Zaključka sklopiti ugovore o dodjeli nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice za 2023. godinu u kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice