HR EN

Grad Koprivnica

Poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000088
URBROJ: 2137/01-07-01/1-18-0015
Koprivnica, 20.12.2018.

Predmet:  Poziv za uvid u spis predmeta

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

 • građenje retencijskog bazena „Križevačka cesta“ na k.č.br. 8644/2 k.o. Koprivnica,
 • građenje precrpne stanice CS „Križevačka“ na k.č.br. 8644/2 k.o. Koprivnica,
 • građenje izljevne građevine u vodotok „Crna Gora“ na k.č.br. 8646/2 k.o. Koprivnica,
 • građenje cjevovoda i to:
  – priključka (prigušnicu) na novoplaniranu, odnosno postojeću kanalizaciju, koji pripada retencijskom bazenu, a koji se izvodi u obuhvatu zahvata kojeg čine k.č.br. 8644/2 i 8643/1 obje k.o. Koprivnica (za priključak na novoplanirano revizijsko okno RO2 koje se nalazi na k.č.br. 8643/1 k.o. Koprivnica, dionice K3 nove kanalizacijske mreže planirane projektom „Željeznička pruga M201 za mješoviti promet Državna granica – Botovo – Dugo Selo“) odnosno kojeg dodatno u nastavku čine k.č.br. 8643/2 i 8642/10 obje k.o. Koprivnica (u slučaju priključka na postojeće revizijsko okno koje se nalazi na k.č.br. 8642/10 k.o. Koprivnica postojeće dionice kanalizacije, za slučaj da radovi izgradnje navedene prigušnice započnu prije nego što dođe do izmještanja postojeće kanalizacijske mreže) i s
  – rasteretnog kanala koji pripada retencijskom bazenu koji se izvodi u obuhvatu zahvata kojeg čine k.č.br. 8644/2, 8645/2 i 8646/2 sve k.o. Koprivnica
  – tlačnog voda koji pripada precrpnoj stanici koji se izvodi unutar obuhvata zahvata kojeg čine k.č.br. 8644/2 i 8643/1 obje k.o. Koprivnica ,
  – cjevovoda za ispiranje retencijskog bazena koji se izvodi unutar obuhvata zahvata kojeg čine k.č.br. 8644/2 i 8644/1 obje k.o. Koprivnica
 • građenje pristupnog puta koji se izvodi unutar obuhvata zahvata kojeg čine k.č.br. 8644/1 i 8644/2 obje k.o. Koprivnica,

koje sve zajedno čine građevinu infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2 skupine, u ukupnom obuhvatu zahvata kojeg čine k.č.br. 8644/2, 8643/1, 8643/2, 8642/10, 8645/2, 8646/2 i 8644/1 sve k.o. Koprivnica (Koprivnica, Križevačka cesta) uz koji je dostavljen glavni projekt zajedničke oznake ZOP: AT 17 1660 iz rujna 2018. godine koji je izrađen po glavnom projektantu, ovlaštenom inženjeru građevinarstva Čedomiru Vlahoviću, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 173, „AT CONSULT“  d.o.o., Varaždin, OIB: 37654677982 (u daljnjem tekstu: Glavni projekt).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28. prosinca 2018. godine (petak) od 11:00 – 12:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje, soba 4C.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

V. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Dodatne usmene informacije o predmetnom zahvatu mogu se dobiti u toku radnog vremena na tel: 048/654-841, Sandra Petak-Samardžić.

Voditeljica odsjeka
Sandra Petak-Samardžić, dipl.ing.arh.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice