HR EN

Grad Koprivnica

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu

Natemelju članaka 9a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12. i 1/13.) gradonačelnica Grada Koprivnice 14.11.2013., objavila  je

POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Grada Koprivnice za 2014. godinu 

U Proračunu Grada Koprivnice osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi koje obuhvaćaju kulturne djelatnosti i poslove, programe, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Koprivnicu.

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture: ustanove kojima je osnivač Grad Koprivnica i ostale ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i ostale pravne i fizičke osobe.

UVJETI PRIJAVE

Iz Proračuna Grada Koprivnice sufinancirat će se programi predlagatelja koji ispunjavaju sljedeće opće kriterije utvrđene Sustavom vrednovanja prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice:

 1. stručne i umjetničke reference autora, odnosno voditelja programa,
 2. kvaliteta i sustavnost dosadašnjeg rada,
 3. originalnost i inovativnost,
 4. suvremena programska orijentacija i poticanje urbanog razvoja grada Koprivnice,
 5. značaj programa za unapređenje kulturnog identiteta grada Koprivnice,
 6. usmjerenost na međugradsku, interlokalnu i međunarodnu suradnju,
 7. predstavljanje kulture grada Koprivnice u Hrvatskoj i svijetu,
 8. osigurani ili predviđeni ostali izvori financiranja.

Na Poziv se mogu prijaviti predlagatelji s prijedlozima programa uz uvjet da prijavljeni programi:

a)      nisu sufinancirani u okviru zajednica udruga Grada Koprivnice,

b)      nisu na drugi način ostvarili pravo na sufinanciranje iz Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu,

c)      nisu prijavljeni na natječaj u drugom području sufinanciranja iz Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu.

Sredstva će biti odobrena za provođenje programa predlagatelja koji su u potpunosti izvršili sve svoje ugovorne obveze u okviru ranije sufinanciranih programa iz Proračuna Grada Koprivnice.

PODRUČJE FINANCIRANJA

Sukladno članku 9. a i članku 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i Sustavu vrednovanja prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice, u Program javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu bit će uvršteni programi u okviru sljedećih djelatnosti:

a)           likovna djelatnost,
b)           muzejsko-galerijska djelatnost,
c)           glazbena djelatnost,
d)           glazbeno-scenska i plesna djelatnost,
e)           kazališna djelatnost,
f)            filmska i video djelatnost,
g)           knjižna i nakladnička djelatnost,
h)           knjižnična djelatnost,
i)             nova medijska kultura,
j)             znanstveno-istraživačka djelatnost.

NAČIN PRIJAVE

Prijedlozi programa prijavljuju se na posebnoj prijavnici (svaki program na zasebnoj prijavnici) s pripadajućim prilozima:

 1. Prilog 1. Obrazac proračuna programa – svi prijavitelji;
 2. Udruge građana:

a)      Financijsko izvješće o radu udruge za 2012. godinu sukladno članku 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 10/08. i 7/09.),

b)      Račun prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.-30.06.2013. godine sukladno članku 66. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 10/08. i 7/09.),

 1. Ostale pravne i fizičke osobe: financijsko izvješće o ukupnim prihodima i rashodima, s navedenim i izvorima sredstava, za programe financirane iz Proračuna Grada Koprivnice za 2012. godinu.
 2. Dokaz o pravnom statusu predlagatelja programa – za pravne osobe
 3. Reference predlagatelja programa (opis dosadašnje djelatnosti za pravne osobe i životopis za fizičke osobe)

Prijavnica, prilog 1. i Sustav vrednovanja prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice, mogu se podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, soba broj 2, i na web-stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva treba dostaviti na potpisanom i ovjerenom obrascu, osobno ili poštom  i u elektroničkom obliku, na adrese kako slijedi:

Grad Koprivnica, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Zrinski trg 1, Koprivnica, s naznakom:

„Prijava na Poziv – programi javnih potreba u kulturi“,

na e-mail: narcisa.jembrek@koprivnica.hr

Prijedlozi se mogu slati od 18. studenog 2013. godine do zaključno 16. prosinca

2013. godine do 15,00 sati, neovisno o načinu predavanja prijedloga.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 048/279-518.

POSTUPAK OCJENJIVANJA PROGRAMA

Razmatrat će se samo potpune, pravovremeno dostavljene prijavnice na propisanom obrascu u tiskanom i elektroničkom obliku, sa sadržanim svim potrebnim prilozima.

Sve pristigle prijave ocjenjuje Kulturno vijeće Grada Koprivnice imenovano rješenjem gradonačelnice Grada Koprivnice, koja donosi konačnu odluku o sufinanciranju prijavljenih programa.

Prihvaćeni programi sufinancirat će se prema mogućnostima Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Grada Koprivnice, a svim prijaviteljima bit će poslane i pojedinačne obavijesti na e – mail adresu.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Dokumenti

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice